551/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

551
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 21. decembra 2011,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 530/2006 Z. z., vyhlášky č. 661/2006 Z. z., vyhlášky č. 564/2007 Z. z., vyhlášky č. 234/2008 Z. z., vyhlášky č. 571/2008 Z. z., vyhlášky č. 363/2009 Z. z., vyhlášky č. 588/2009 Z. z., vyhlášky č. 122/2010 Z. z., vyhlášky č. 15/2011 Z. z. a vyhlášky č. 418/2011 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia sa vypúšťa sedemnásta až devätnásta veta.
2.
V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 tlačiva Kód tovaru písmená a) až c) a e) znejú:
„a) kódy používané pri spotrebnej dani z minerálneho oleja:
U011 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja (ďalej len „zákon č. 98/2004 Z. z.“) v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U012 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U020 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U030 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
U045 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U046 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U050 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U060 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U070 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
U071 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U072 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U080 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane a nie je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U092 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U093 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. a) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U082 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U083 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
U094 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. d) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U095 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. d) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U085 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U086 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U087 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
U098 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U099 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. g) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U111 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U112 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U120 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U130 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
U145 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U146 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U150 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U160 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U170 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
U171 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U172 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U211 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U212 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U220 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U230 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
U245 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U246 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U250 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U260 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U270 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
U271 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U272 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U301 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U302 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U303 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 546/2011 Z. z.,
U304 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 609/2007 Z. z.,
U305 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,
U306 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. f) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 223/2006 Z. z.,
U307 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. g) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U308 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. h) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 609/2007 Z. z.,
U309 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. i) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 609/2007 Z. z.,
U402 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U406 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. h) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U407 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. i) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U411 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 3 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U412 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
b) kódy používané pri spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je víno:
V010 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov (ďalej len „zákon č. 530/2011 Z. z.“), ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V020 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V030 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V040 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 4 zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 5 zákona č. 530/2011 Z. z.,
V050 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V060 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. e) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V210 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V220 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V230 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V240 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 4 zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 5 zákona č. 530/2011 Z. z.,
V250 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V260 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. e) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V301 – ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V302 – ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V303 – ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V304 – ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V305 – ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. e) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V306 – ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. f) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V401 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V402 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. c) prvého bodu zákona č. 530/2011 Z. z.,
V403 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. d) prvého bodu zákona č. 530/2011 Z. z.,
V404 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. g) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V405 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. h) druhého bodu zákona č. 530/2011 Z. z.,
c) kódy používané pri spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je lieh:
S010 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,
S110 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,
S210 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,
S301 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,
S302 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z.,
S303 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z.,
S304 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. z.,
S305 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 530/2011 Z. z.,
S306 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. f) zákona č. 530/2011 Z. z.,
S307 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. g) zákona č. 530/2011 Z. z.,
S401 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,
S402 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 2 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z.,
S403 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,
S406 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. g) zákona č. 530/2011 Z. z.,
S407 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. h) prvého bodu zákona č. 530/2011 Z. z.,
e) kódy používané pri spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je pivo:
R010 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 6 zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 6 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,
R210 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 6 zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 6 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,
R310 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,
R320 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z.,
R330 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z.,
R340 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. z.,
R350 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. e) zákona č. 530/2011 Z. z.,
R360 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. f) zákona č. 530/2011 Z. z.,
R410 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,
R420 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. c) prvého bodu zákona č. 530/2011 Z. z.,
R430 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. d) prvého bodu zákona č. 530/2011 Z. z.,
R440 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. g) zákona č. 530/2011 Z. z.,
R450 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. h) tretieho bodu zákona č. 530/2011 Z. z.,“.
3.
V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 tlačiva Kód tovaru písmene f) kódy Q020 a Q308 znejú:
„Q020 – ak ide o uhlie uvedené v § 16 zákona č. 609/2007 Z. z., dovážané koncovým odberateľom uhlia v domácnosti, ktorý nie je osobou povinnou platiť daň z uhlia podľa § 22 zákona č. 609/2007 Z. z. v znení zákona č. 546/2011 Z. z.,
Q308 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. h) zákona č. 609/2007 Z. z. v znení zákona č. 546/2011 Z. z.,“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
v z. Branislav Ďurajka v. r.