552/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

552
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 21. decembra 2011
o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 40 ods. 1 písm. a) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Výdavkami na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu (ďalej len „výdavky“) sú tieto výdavky subjektov hospodárskej mobilizácie podľa § 4 zákona na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie v stave bezpečnosti a na účely s tým spojené:
a)
nákup pozemkov na umiestnenie objektov,
b)
nákup objektov,
c)
výstavba objektov a technické zhodnotenie objektov alebo zariadení,
d)
činnosti súvisiace s výstavbou objektov,
e)
nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení,
f)
rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení,
g)
nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení,
h)
vývoj, udržiavanie a využívanie špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie,
i)
materiál a služby,
j)
údržba majetku určeného na účely hospodárskej mobilizácie,
k)
služby poskytované subjektom hospodárskej mobilizácie súvisiace s plnením opatrení hospodárskej mobilizácie okrem rozpočtových organizácií,
l)
pracovné cesty zamestnanca hospodárskej mobilizácie,
m)
nájomné za nájom,
n)
poplatky za elektronické komunikačné služby,
o)
ochrana a zabezpečenie objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov,
p)
uchovanie výrobných schopností,
q)
zriadenie výdajní odberných oprávnení,
r)
poistenie majetku,
s)
ostatné výdavky.
(2)
Všetky výdavky na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu sa subjektom hospodárskej mobilizácie uhrádzajú vrátane dane z pridanej hodnoty.
(3)
Podrobnejšia špecifikácia výdavkov podľa odseku 1 je uvedená v prílohe.
(4)
Výdavky podľa odseku 1 písm. p) sa uhrádzajú z rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
(5)
Výdavky spojené s plnením opatrení podľa § 5 písm. n) až p) zákona sa uhrádzajú z rozpočtu Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky v súlade s osobitnými predpismi.1)
(6)
Výdavkami subjektov hospodárskej mobilizácie uvedených v § 4 zákona na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie2) sú výdavky na
a)
odmeňovanie za pracovnú povinnosť podľa § 27 zákona,
b)
náhradu za vecné plnenie podľa § 28 zákona,
c)
náhradu škody pri úraze a chorobe z povolania podľa § 29 zákona,
d)
náhradu škody podľa § 30 zákona,
e)
objednané služby určené na zabezpečenie úhrady výdavkov súvisiacich s riešením krízovej situácie.
§ 2
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 13/2008 Z. z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 299/2008 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 13/2008 Z. z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Juraj Miškov v. r.
Príloha k vyhláške č. 552/2011 Z. z.
PODROBNEJŠIA ŠPECIFIKÁCIA VÝDAVKOV
1. Výdavky na nákup pozemkov na umiestnenie objektov sa vzťahujú na
a) objekty osobitnej dôležitosti alebo ďalšie dôležité objekty,3)
b) sklady štátnych hmotných rezerv.
2. Výdavky na nákup objektov sa vzťahujú na
a) objekty osobitnej dôležitosti alebo ďalšie dôležité objekty,
b) sklady štátnych hmotných rezerv.
3. Výdavkami na výstavbu objektov a technické zhodnotenie objektov a zariadení sú výdavky na stavebné práce súvisiace s
a) výstavbou nových objektov a zariadení,
b) rekonštrukciou a modernizáciou existujúcich objektov a zariadení,
c) prístavbou a nadstavbou existujúcich objektov.
4. Výdavkami na činnosti súvisiace s výstavbou objektov sú výdavky na
a) zabezpečenie spracovania prieskumov a rozborov, vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, vydanie rozhodnutia o využití územia, vydanie stavebného povolenia, vydanie kolaudačného rozhodnutia, vedenie uskutočňovaných stavieb, činnosť stavbyvedúceho, stavebného dozoru a autorského dozoru,
b) projektovú činnosť,
c) prerokúvanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie, dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia, projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia,
d) obstarávanie a vypracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, vypracovanie zadania stavby, vypracovanie dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia, vypracovanie projektu potrebného na vydanie stavebného povolenia, správne poplatky,
e) geodetické a kartografické činnosti.
5. Výdavkami na nákup a montáž prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, ktoré sú súčasťou stavieb, sú výdavky na nákup a montáž
a) meracej a monitorovacej techniky,
b) vyrozumievacieho a varovacieho zariadenia,
c) spojovacej a signálnobezpečnostnej techniky,
d) energetických zariadení a náhradných zdrojov,
e) iných zariadení, ako je uvedené v písmenách a) až d).
6. Výdavkami na rekonštrukciu a modernizáciu strojov a zariadení sú výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu
a) prevádzkových zariadení,
b) výpočtovej techniky,
c) telekomunikačnej techniky,
d) iného technického vybavenia, ako je uvedené v písmenách a) až c).
7. Výdavkami na nákup kancelárskych strojov, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky sú vynaložené finančné prostriedky za dodané zariadenia, ktoré sú využívané na účely krízového plánovania.
8. Výdavkami na vývoj, udržiavanie a využívanie jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie sú výdavky na
a) nákup technických prostriedkov, ktorými sú
1. počítače, prídavné zariadenia a zariadenia na ich ochranu,
2. systémy určené na prenos údajových dokumentov a ostatných informácií a zariadenia na ich ochranu,
3. nosiče informácií,
4. bezpečnostné prvky,
5. zariadenia na internetové pripojenia,
6. iné technické zariadenia a príslušenstvo, ako je uvedené v bodoch 1 až 5,
b) vývoj, udržiavanie a využívanie programových prostriedkov vrátane odstraňovania prevádzkových a programových chýb,
c) nákup autorských práv,
d) spracovanie a výrobu metodickej a plánovacej dokumentácie v písomnej alebo elektronickej podobe,
e) tvorbu a udržiavanie internetovej stránky,
f) nákup iných tovarov a softvérových produktov, ako je uvedené v písmenách a) až e), využívaných na účely krízového plánovania.
9. Výdavkami na materiál a služby sú vynaložené finančné prostriedky za dodané tovary a služby využívané v pracovnom procese, a to tieto:
a) prevádzkový materiál k zariadeniam a k technike,
b) spotrebný materiál k zariadeniam a k technike,
c) servisný materiál k zariadeniam a k technike,
d) náhradné diely k zariadeniam a k technike,
e) iný materiál a služby využívané v pracovnom procese, ako je uvedené v písmenách a) až d), majúce vzťah k plneniu opatrení hospodárskej mobilizácie.
10. Výdavkami na údržbu majetku určeného na účely hospodárskej mobilizácie sú výdavky na práce a služby vykonávané na zabezpečenie
a) bežného fungovania majetku určeného na účely hospodárskej mobilizácie,
b) pravidelnej údržby, servisu a opráv majetku určeného na účely hospodárskej mobilizácie.
11. Výdavkami za služby poskytované subjektom hospodárskej mobilizácie súvisiacimi s plnením opatrení hospodárskej mobilizácie sú výdavky za poskytnutú mesačnú mzdu, náhradu mzdy zamestnanca za dovolenku, náhradu mzdy za sviatok a zákonom stanovené povinné odvody z nej pre zamestnanca subjektu hospodárskej mobilizácie v riadnom zamestnaneckom pomere, ktorý túto činnosť vykonáva.
Suma výdavku za služby poskytované subjektom hospodárskej mobilizácie sa vypočíta ako percentuálny podiel činností vykonávaných v oblasti hospodárskej mobilizácie z poskytnutej mesačnej mzdy na základe opisu činností vykonávaných v oblasti hospodárskej mobilizácie subjektom hospodárskej mobilizácie (ďalej len „opis činností“).
Ak je priznaná mzda vyššia ako platová tarifa najvyššej platovej triedy podľa osobitného predpisu,4) percentuálny podiel sa počíta zo sumy určenej touto platovou tarifou.
Ak je súčet priznaných mesačných miezd za rok vyšší ako 12-násobok najvyššej platovej tarify podľa osobitného predpisu,4) na výpočet sa použije suma určená 12-násobkom tejto platovej tarify.
12. Výdavky na pracovné cesty zamestnanca hospodárskej mobilizácie podľa osobitného predpisu5) pri vykonávaní činností súvisiacich s plnením opatrení hospodárskej mobilizácie.
13. Výdavkami na nájomné sú výdavky za nájom majetku štátu, majetku územnej samosprávy alebo právnických osôb, ktoré vznikli v dôsledku zaplatenia
a) nájomného za miestnosti pracoviska, ktoré slúžia na potreby hospodárskej mobilizácie, prenajaté podľa osobitného predpisu,6)
b) nájomného za prenajaté sklady,
c) nájomného za prenajaté pozemky,
d) poplatkov súvisiacich s nájmom dohodnutým podľa písmen a) a b), ktoré sú zahrnuté v cene nájomného.
14. Výdavkami na poplatky za elektronické telekomunikačné služby sú platby za
a) prenájom telekomunikačných okruhov určených v systéme vyrozumievania pre potreby hospodárskej mobilizácie,
b) využívanie hlasových elektronických komunikačných služieb pre potreby hospodárskej mobilizácie,
c) dátové služby internetového pripojenia pre potreby hospodárskej mobilizácie,
d) koncové zariadenia zaradené do prednostného spojenia v období krízovej situácie.
15. Výdavkami na ochranu a zabezpečenie objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov sú výdavky na plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. y) zákona. Ide o výdavky
a) na vykonávanie pravidelných technických kontrol diaľkového dohľadového centra,
b) na vykonávanie pravidelnej odbornej prehliadky a skúšok systému diaľkového dohľadového centra,
c) na vykonávanie operatívnych servisných činností pri nepredvídateľných poruchách,
d) na vykonávanie pravidelných technických kontrol integrovaného bezpečnostného systému na objektoch osobitnej dôležitosti,
e) na vykonávanie pravidelnej odbornej prehliadky a skúšok integrovaného bezpečnostného systému na objektoch osobitnej dôležitosti,
f) na vykonávanie operatívnych servisných činností integrovaného bezpečnostného systému na objektoch osobitnej dôležitosti,
g) súvisiace so zabezpečením prenosu obrazu a zvuku prostredníctvom elektronických komunikačných sietí z objektov osobitnej dôležitosti na diaľkové dohľadové centrum a na príslušný ústredný orgán,
h) súvisiace so zabezpečením prvotnej a zdokonaľovacej prípravy, certifikácie a recertifikácie veliteľov ochranných zmien, operátorov hlavných riadiacich systémov a zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb ochraňujúcich objekty osobitnej dôležitosti,
i) súvisiace s fyzickou ochranou, ktorú vykonáva súkromná bezpečnostná služba ochraňujúca objekty osobitnej dôležitosti,
j) súvisiace s vypracovaním bezpečnostnej dokumentácie objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov.
16. Výdavkami na uchovanie výrobných schopností sú výdavky na plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. d) zákona, ktorých štruktúra vychádza z technicko-ekonomického rozboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
17. Výdavkami na zriadenie výdajní odberných oprávnení sú výdavky na vytvorenie materiálnych, personálnych a organizačných podmienok na činnosť výdajne odberných oprávnení podľa § 5 písm. f) zákona.
18. Výdavkami na poistenie majetku sú finančné prostriedky vynaložené na poistenie majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie.
19. Ostatnými výdavkami súvisiacimi s hospodárskou mobilizáciou sú výdavky na
a) tlač a dotlač nákupných preukazov a prídelových lístkov,
b) likvidáciu majetku určeného na účely hospodárskej mobilizácie,
c) poplatky za spracovanie technickej dokumentácie, zmiernených technických podmienok, špecifikácií súprav náhradných dielov, technologických postupov pre vojnové opravy,
d) združené prostriedky na investície vrátane výdavkov na vyvolané investície
e) previerky, cvičenia, školenia, semináre a porady aj medzinárodného charakteru,
f) odmeny prednášateľom za prednáškovú činnosť,
g) nákup materiálu, pomôcok a publikácií k vzdelávacím činnostiam,
h) nájomné za prednáškové priestory,
i) poplatky za štúdie, expertízy, posudky a prekladateľskú činnosť,
j) ostatné tovary a služby súvisiace s výdavkami uvedenými v písmenách e) až i).
20. Výdavkami za objednané služby určené na zabezpečenie úhrady nákladov súvisiacich s riešením krízovej situácie sú výdavky, ktoré vzniknú v dôsledku zabezpečenia realizácie opatrení hospodárskej mobilizácie, ktoré sa vykonávajú podľa § 7 ods. 4 až 7 zákona.
1)
Zákon č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov.
2)
Čl. 1 ods. 4 zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
§ 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
3)
§ 27 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
4)
§ 84 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.