553/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

553
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos zo 16. decembra 2011 č. 2/2011, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 4/2011 a v elektronickej forme na internetovej adrese www.mhsr.sk.