556/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2011

556
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 22 ods. 18 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
opatrenie zo 7. decembra 2011 č. MF/25919/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne a zaisťovne.
Týmto opatrením sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termín ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa § 22 zákona pre materskú účtovnú jednotku, ktorá je poisťovňou alebo zaisťovňou.
Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2011 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na webovom sídle www.finance.gov.sk.