559/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

559
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
opatrenie z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.
Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.), v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74 (oznámenie č. 102/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74 (oznámenie č. 526/2009 Z. z.) a opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74 (oznámenie č. 456/2010 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2011 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky. V elektronickej forme je uverejnené na webovom sídle www.finance.gov.sk.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.), v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74 (oznámenie č. 102/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74 (oznámenie č. 526/2009 Z. z.) a opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74 (oznámenie č. 456/2010 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
2. V § 9 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pri platbe záväzku v cudzej mene sa použije ten istý kurz, ktorý sa použil pri úbytku finančných prostriedkov v cudzej mene z pokladnice alebo z účtu zriadeného v cudzej mene podľa toho, aký spôsob úhrady sa použije.“.
3. V § 9 odsek 7 znie:
„(7) Kurzové rozdiely nevznikajú pri
a) zmene veriteľa u dlžníka a u veriteľa, ak za jeho dlžníka bude plniť iný dlžník,
b) prijatých preddavkoch a pri poskytnutých preddavkoch v cudzej mene.“.
4. V § 10 sa odsek 8 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s) iné riziká a straty súvisiace s činnosťou neziskovej účtovnej jednotky.“. “.
5. V § 15 odseky 1 a 2 znejú: 
„(1) Cenné papiere sa pri prvotnom účtovaní oceňujú obstarávacou cenou okrem cenných papierov na obchodovanie, ktoré sa oceňujú reálnou hodnotou. Súčasťou obstarávacej ceny sú priame náklady na obchody spojené s cennými papiermi, ktoré sú neziskovej účtovnej jednotke známe pri prvotnom účtovaní, napríklad náklady na finančné sprostredkovanie a na finančné poradenstvo. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z úveru na obstaranie cenného papiera a náklady na jeho držbu. V priebehu obstarávania sa jednotlivé zložky obstarávacej ceny nakupovaných cenných papierov a podielov účtujú na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku, alebo ak ide o krátkodobý finančný majetok na účte 259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku. Pri cenných papieroch na obchodovanie sa priame náklady na obchody spojené s týmito cennými papiermi, ktoré sú neziskovej účtovnej jednotke známe pri prvotnom účtovaní, napríklad náklady na finančné sprostredkovanie a na finančné poradenstvo, účtujú na účet 518 – Ostatné služby.
(2) Pri dlhových cenných papieroch sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania nákupu do dňa vyrovnania predaja alebo do dňa ich splatnosti postupne zvyšuje o dosahované úrokové výnosy vo vecnej a časovej súvislosti. O úrokovom výnose sa účtuje na ťarchu príslušného účtu cenného papiera, pričom sa tento úrokový výnos účtuje na analytický účet k príslušnému účtu cenných papierov a v prospech účtu 652 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku alebo 655 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku.“.
6. V § 15 ods. 10 piata veta znie: „Pri predaji podielového cenného papiera sa zaúčtovaná zmena hodnoty zruší zápisom na ťarchu alebo v prospech samostatného analytického účtu k príslušnému účtu účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok so súvzťažným zápisom na účte 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov.“.
7. V § 15 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11) Derivátové operácie sa odo dňa dohodnutia obchodu do dňa vyrovnania obchodu účtujú na podsúvahových účtoch a v deň vyrovnania obchodu sa zruší podsúvahový zápis a účtuje sa na súvahových účtoch.“.
Doterajšie odseky 11 až 15 sa označujú ako odseky 12 až 16.“.
8. V § 20 ods. 4 druhá veta znie: „Účet 384 – Výnosy budúcich období sa rozpúšťa do výnosov v prospech účtu 646 – Prijaté dary v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov dlhodobého majetku, opravných položiek k dlhodobému majetku alebo zostatkovej ceny dlhodobého majetku.“.
9. V § 20 ods. 5 prvá až tretia veta znejú: „Dlhodobý majetok nadobudnutý zámenou sa ocení v reálnej hodnote a účtuje sa ako kúpa a odovzdávaný dlhodobý majetok sa účtuje ako predaj v účtovnej hodnote dlhodobého majetku. Následne sa účtuje vzájomné započítanie pohľadávky a záväzku v nadväznosti na hodnoty dlhodobého majetku. Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutého dlhodobého majetku a účtovnou hodnotou odovzdávaného dlhodobého majetku sa účtuje na účte 552 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku alebo na účte 651 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.“. 
10. V § 30 odsek 8 znie:
„(8) Zásoby nadobudnuté zámenou sa účtujú ako kúpa zásob v reálnej hodnote a odovzdávané zásoby ako predaj zásob v účtovnej hodnote. Účtovná hodnota zásob, ktoré účtovná jednotka pri zámene odovzdáva, sa účtuje na ťarchu vecne príslušného nákladového účtu, na ktorom sa účtuje úbytok zásob. Následne sa účtuje vzájomné započítanie pohľadávky a záväzku v nadväznosti na hodnoty zásob. Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutých zásob a účtovnou hodnotou odovzdávaných zásob sa účtuje na účte 554 – Predaný materiál alebo na účte 654 – Tržby z predaja materiálu.“.
11. V § 36 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Na tomto účte sa účtujú v účtovnej jednotke, ktorou je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, aj poskytnuté preddavky zdravotným poisťovniam v súvislosti so zálohovou platbou prijatou od styčného orgánu dlžníckeho členského štátu.“.
12. V § 36 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Príjem tržby platobnou kartou sa účtuje na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky do času pripísania tržby na bankový účet. Po pripísaní tržby na bankový účet sa účtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové účty so súvzťažným zápisom v prospech účtu 315 – Ostatné pohľadávky.“. 
13. V § 41 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Rozdiel medzi pomerne odpočítanou daňou z pridanej hodnoty v jednotlivých zdaňovacích obdobiach a pomerne odpočítanou daňou z pridanej hodnoty vypočítanou po skončení účtovného obdobia46a) sa účtuje podľa charakteru v prospech účtu alebo na ťarchu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu alebo v prospech účtu 549 – Iné ostatné náklady. Pri zrušení registrácie pre daň z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu46b) sa účtuje daň z pridanej hodnoty na ťarchu účtu 549 – Iné ostatné náklady a v prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty.“.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 10.
Poznámky pod čiarou k odkazom 46a a 46b znejú:
„46a) § 50 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
46b)   § 81 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
14. V § 41 ods. 8 tretia a štvrtá veta znejú:
„V prospech účtu 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom sa účtujú vratky príspevkov, dotácií a odvody vyplývajúce zo zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 691 – Dotácie alebo 384 – Výnosy budúcich období podľa toho, v ktorom roku bola štátna dotácia poskytnutá alebo na aký účel bola štátna dotácia poskytnutá. V prospech účtu 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom sa účtuje odvod, penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny46c) so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 542 – Ostatné pokuty a penále.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46c znie:
„46c) § 31 a 32 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
15. V § 41 odsek 9 znie:
„Na ťarchu účtu 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy sa účtuje o priznaní miestnych dotácií poskytovaných z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku; o priznaní miestnych dotácií sa účtuje v prospech účtu 691 – Dotácie, okrem priznania miestnych dotácií na obstaranie dlhodobého majetku, ktoré sa účtuje v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. V prospech účtu 348 – Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy sa účtuje preplatok miestnych dotácií, povinnosť vrátiť miestnu dotáciu alebo jej časť, ktorá nebola použitá, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 691 – Dotácie alebo 384 – Výnosy budúcich období podľa toho, v ktorom roku bola miestna dotácia poskytnutá alebo na aký účel bola miestna dotácia poskytnutá. V prospech účtu 348 – Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy sa účtujú sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou alebo vyšším územným celkom46d) so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 542 – Ostatné pokuty a penále.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46d znie:
„46d) § 5 ods. 1 písm. d) a § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 583/2004 Z. z.“.
16. V § 41 ods. 10 sa slová „7 a 8“ nahrádzajú slovami „8 a 9“.
17. V § 45 ods. 8 a 9 a § 67 ods. 4 sa za slovo „odpisov“ vkladajú slová „dlhodobého majetku, opravných položiek k dlhodobému majetku alebo zostatkovej ceny dlhodobého majetku pri vyradení“.
18. V § 57 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na ťarchu účtu 542 – Ostatné pokuty a penále sa účtuje odvod, penále, pokuta alebo sankcia podľa osobitného predpisu67a) so súvzťažným zápisom v prospech účtu 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom, 348 – Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy alebo 379 – Iné záväzky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 67a znie:
„67a) § 13 ods. 4 zákona č. 607/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 31 a 32 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 5 ods. 1 písm. d) a § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 583/2004 Z. z.“.
19. V § 57 sa odsek 7 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f) volebná kaucia, ktorá sa nevracia, poskytnutá politickou stranou alebo politickým hnutím podľa osobitného predpisu68a) so súvzťažným zápisom v prospech účtu 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky,
g) materiálne zabezpečenie dobrovoľníka.68b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 68a a 68b znejú:
„68a) § 18 ods. 7 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 464/2005 Z. z.
68b) § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
20. V § 58 ods. 4 sa slová „Peňažné fondy“ nahrádzajú slovom „Fondy“.
21. V § 65 ods. 4 sa číslo „8“ nahrádza číslom „9“.
22. V § 65 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Pri odpisovanom dlhodobom majetku, ktorý bol nadobudnutý bezodplatne, sa účtuje v prospech účtu 646 – Prijaté dary a na ťarchu účtu 384 – Výnosy budúcich období v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov dlhodobého majetku, opravných položiek k dlhodobému majetku alebo zostatkovej ceny dlhodobého majetku.“.
23. V prílohe účtovej triede 4 sa slová „41 – Imanie a peňažné fondy“ nahrádzajú slovami „41 – Imanie a fondy“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií