56/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.03.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

56
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 15. februára 2011 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1. Dodatok č. 2 zo 17. januára 2011 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2008 až 2011 z 23. decembra 2008 uzavretej medzi Odborovým zväzom Chémia Slovenskej republiky
a
Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.
2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2011 zo 14. januára 2011 uzavretá medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2011 až 2013 z 1. februára 2011 uzavretá medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.
4. Dodatok č. 1 z 31. januára 2011 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2010 až 2011 z 29. marca 2010 uzavretej medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom elektrotechnického priemyslu SR.