568/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

568
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
opatrenie z 23. decembra 2011 č. MF/24141/2011-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (oznámenie č. 627/2008 Z. z.) a opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/24240/2009-31 (oznámenie č. 556/2009 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2011 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na webovom sídle www.finance.gov.sk.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. decembra 2011 č. MF/24141/2011-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (oznámenie č. 627/2008 Z. z.) a opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/24240/2009-31 (oznámenie č. 556/2009 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 1 písm. h) sa za slovo „transfery,“ vkladajú slová „prijaté a poskytnuté transfery podľa subjektov súhrnného a konsolidovaného celku,“.
2. V § 5 ods. 1 písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak sa nevedie analytická evidencia,“.
3. V § 7 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pri platbe záväzku v cudzej mene sa použije ten istý kurz, ktorý sa použil pri úbytku finančných prostriedkov v cudzej mene z pokladnice alebo z účtu zriadeného v cudzej mene podľa toho, aký spôsob úhrady sa použije.“.
4. V § 7 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Kurzové rozdiely nevznikajú pri prijatých preddavkoch a pri poskytnutých preddavkoch v cudzej mene.“.
5. V § 14 sa odsek 9 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:
„w) iné riziká a straty súvisiace s činnosťou účtovnej jednotky.“.
6. V § 19 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto vety: „Vopred poukázané prostriedky na úhradu nákladov, ktoré sa účtujú v nákladoch v danom účtovnom období, sa účtujú do výnosov ako výnosy z bežných transferov v tom istom účtovnom období. Vrátenie nepoužitých prostriedkov v nasledujúcom účtovnom období sa zaúčtuje ako zníženie výnosov z bežného transferu.“.
7. § 22 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Pri účtovaní zámeny dlhodobého majetku sa primerane postupuje ako pri účtovaní kúpy a predaja. Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutého dlhodobého majetku a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku sa účtuje podľa charakteru tohto rozdielu na vecne príslušný nákladový účet, na ktorom sa účtuje úbytok majetku alebo na vecne príslušný výnosový účet, na ktorom sa účtuje dosiahnutie výnosu z tohto majetku.“.
8. V § 24 odsek 1 znie:
„(1) Cenné papiere sa pri prvotnom účtovaní oceňujú obstarávacou cenou okrem cenných papierov na obchodovanie, ktoré sa oceňujú reálnou hodnotou. Súčasťou obstarávacej ceny sú priame náklady na obchody spojené s cennými papiermi, ktoré sú účtovnej jednotke známe pri prvotnom účtovaní, najmä náklady na finančné sprostredkovanie a na finančné poradenstvo. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z úveru na obstaranie cenného papiera a náklady na jeho držbu. V priebehu obstarávania sa jednotlivé zložky obstarávacej ceny nakupovaných cenných papierov a podielov účtujú na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku, alebo ak ide o krátkodobý finančný majetok, na účte 259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku. Pri cenných papieroch na obchodovanie sa priame náklady na obchody spojené s týmito cennými papiermi, ktoré sú účtovnej jednotke známe pri prvotnom účtovaní, najmä náklady na finančné sprostredkovanie a na finančné poradenstvo, účtujú na účet 518 – Ostatné služby.“.
9. V § 24 ods. 2 sa posledná veta nahrádza vetami, ktoré znejú: „Pri dlhových cenných papieroch sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania nákupu do dňa vyrovnania predaja alebo do dňa ich splatnosti postupne zvyšuje o dosahované úrokové výnosy vo vecnej a časovej súvislosti. O úrokovom výnose sa účtuje na ťarchu príslušného účtu cenného papiera, pričom sa tento úrokový výnos účtuje na analytický účet k príslušnému účtu cenných papierov a v prospech účtu 665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku alebo 666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku. Pri predaji podielového cenného papiera sa zaúčtovaná zmena hodnoty zruší zápisom na ťarchu alebo v prospech samostatného analytického účtu k príslušnému účtu účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok so súvzťažným zápisom na účte 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov.“.
10. V § 26 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Obstaranie dlhodobého hmotného majetku do dočasnej správy sa účtuje na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. Účet časového rozlíšenia sa rozpúšťa do výnosov na účet 688 – Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo vecnej a časovej súvislosti so zaúčtovaním nákladov, najmä odpisov, zostatkovej ceny a opravnej položky. Pri dlhodobom hmotnom majetku neodpisovanom sa účet časového rozlíšenia rozpúšťa do výnosov pri vyradení dlhodobého hmotného majetku.“.
11. V § 31 odseky 3 až 7 znejú:
„(3) Podielové cenné papiere sa účtujú podľa vplyvu vykonávaného účtovnou jednotkou takto:
a) cenné papiere, ktoré vyjadrujú podiel podľa § 23 ods. 2 písm. a), sa účtujú na účte 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke,
b) cenné papiere, ktoré vyjadrujú podiel podľa § 23 ods. 2 písm. b), sa účtujú na účte 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom,
c) ostatné podielové cenné papiere, ktoré nie sú podielovými cennými papiermi a podielmi v obchodných spoločnostiach podľa písmen a) a b), sa účtujú na účte 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely.
(4) Na účte 065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti sa účtujú dlhové cenné papiere so splatnosťou dlhšou ako jeden rok držané do splatnosti, s ktorými účtovná jednotka nemá zámer obchodovať.
(5) Na účte 066 – Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku sa účtujú dlhodobé pôžičky s dobou splatnosti alebo zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok poskytnuté účtovnej jednotke v konsolidovanom celku.
(6) Na účte 067 – Ostatné pôžičky sa účtujú dlhodobé pôžičky s dobou splatnosti alebo zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok poskytnuté iným účtovným jednotkám.
(7) Na účte 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok sa účtuje najmä dlhodobý finančný majetok podľa § 21 ods. 7 písm. d).“.
12. § 31 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Predaj finančného majetku sa účtuje na príslušných účtoch účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 561 – Predané cenné papiere a podiely.“.
13. V § 32 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „napríklad územný plán obce.“.
14. V § 32 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10) Na účte 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá sa účtujú bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu dospelé plemenné a chovné zvieratá obstarané za účelom hospodárskeho využitia.“.
Doterajšie odseky 10 až 13 sa označujú ako odseky 11 až 14.“.
15. V § 32 ods. 12 písm. a) sa slová „múzejnej hodnoty a galerijnej“ nahrádzajú slovom „kultúrnej“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19) § 2 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
16. § 32 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15) Obstaranie ložísk nerastných surovín sa účtuje na účte 031 – Pozemky, pričom ocenenie pozemku je vrátane ceny ložiska nerastných surovín. Obstarávacia cena pozemku sa znižuje postupne formou opravnej položky o hodnotu vyťažených surovín. Po vyťažení ložiska a jeho rekultivácii sa suma zaúčtovanej opravnej položky zníži o výdavky na rekultiváciu, maximálne však do výšky zaúčtovanej opravnej položky. Do obstarávacej ceny pozemku sa zahrnie hodnota kúpeného lesa, ak sa kúpil za účelom jeho pestovania. Obstarávacia cena kúpeného pozemku vysadeného stromami alebo kríkmi, ktoré nie sú pestovateľským celkom trvalých porastov,12) je cena vrátane výsadby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 74/2011 Z. z.“.
17. § 35 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Pri účtovaní zámeny zásob sa primerane postupuje ako pri účtovaní kúpy a predaja. Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutých zásob a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku sa účtuje podľa charakteru tohto rozdielu na vecne príslušný nákladový účet, na ktorom sa účtuje úbytok tohto majetku alebo na vecne príslušný výnosový účet, na ktorom sa účtuje dosiahnutie výnosu z tohto majetku.“.
18. V § 40 odsek 17 znie:
„(17) Na účte 261 – Peniaze na ceste sa účtujú peniaze na ceste. Účtuje sa tu najmä prevod peňazí v hotovosti medzi pokladnicou a bankovými účtami, medzi bankovými účtami navzájom, medzi bankovými úvermi a bankovými účtami a o prostriedkoch na hotovostnom účte vo Všeobecnej úverovej banke u klientov Štátnej pokladnice. Na tomto účte sa účtujú aj šeky pri ich odovzdaní banke na inkaso, platby uskutočňované platobnými kartami vydanými k hotovostnému účtu vo Všeobecnej úverovej banke u klientov Štátnej pokladnice.“.
19. V § 44 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Na samostatnom analytickom účte k účtu 323 – Krátkodobé rezervy sa účtujú krátkodobé rezervy, ktorých tvorba vyplýva z osobitného predpisu24a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a)  Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
20. V § 46 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a účtuje sa o nej ako o súčasti kapitálového transferu, ak ide o obstaranie dlhodobého majetku z iných ako vlastných prostriedkov.“.
21. V § 47 ods. 7 sa vypúšťajú slová „a z titulu zúčtovacieho vzťahu z mimorozpočtových príjmov“.
22. V § 47 odsek 9 znie:
„(9) Na účte 359 – Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania sa účtujú transfery a iné zúčtovanie neuvedené v odsekoch 1 až 8. V účtovnej jednotke, ktorou je Ministerstvo financií Slovenskej republiky, sa na tomto účte účtuje aj poskytnutie podielu dane z príjmov fyzických osôb pre samosprávu a záväzky z vyinkasovanej a neodvedenej dane z motorových vozidiel voči vyšším územným celkom.“.
23. V § 53 ods. 6 sa vypúšťajú slová „v schvaľovaní“.
24. V § 54 ods. 2 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „11“ nahrádza odkazom „24a“.
25. V § 55 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Na tomto účte sa účtujú napríklad úvery poskytnuté podľa osobitného predpisu32a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
„32a) Napríklad zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.“.
26. § 58 vrátane nadpisu znie:
㤠58
Účtová skupina 51 – Služby
(1) Na účtoch tejto účtovej skupiny sa účtujú prvotné náklady za externé služby s výnimkou účtu 513 – Náklady na reprezentáciu.
(2) Na účte 511 – Opravy a udržiavanie sa účtujú náklady na externé opravy bez ohľadu na to, z akého dôvodu došlo k poškodeniu majetku.
(3) Na účte 512 – Cestovné sa účtujú náhrady výdavkov poskytované pri tuzemských pracovných cestách a zahraničných pracovných cestách podľa osobitného predpisu33a) a iné náhrady poskytované ako pri pracovnej ceste.
(4) Na účte 513 – Náklady na reprezentáciu sa účelovo účtujú náklady týkajúce sa reprezentácie a aj vlastné výkony, ktoré sa použijú na účely reprezentácie.
(5) Na účte 518 – Ostatné služby sa účtujú všetky ostatné externé služby, ktoré svojim charakterom nepatria na iné účty účtovej skupiny 51. Na tomto účte sa účtujú napríklad
a) náklady na nájomné, poplatky za operatívny lízing, skladné,
b) náklady na spoje ako poplatky v telekomunikačnom styku, poštové poplatky,
c) náklady na prepravu a transportné náklady,
d) náklady na čistenie, upratovanie, odvoz odpadkov, dezinfekciu, deratizáciu, dezinsekciu, odvádzanie odpadových vôd,
e) služby výpočtovej techniky, tlač,
f) náklady na poradenské služby, právne služby, tlmočnícke služby, audit, expertízy, marketingové a podobné štúdie,
g) náklady na vývoj, ak nespĺňajú podmienku aktivácie, náklady na výskum,
h) náklady za drobný nehmotný majetok, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nebol zaradený ako dlhodobý majetok,
i) náklady na revízie zariadení, periodické kontroly zariadení, skúšky funkčnosti zariadení, technické kontroly a emisné kontroly,
j) náklady na inzerciu a služby informátorov,
k) náklady na správu budov,
l) exekučné náklady.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:
„33a)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.
27. V § 59 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „napríklad náklady na ošatenie a úpravu zovňajšku matrikárkam a matrikárom, náklady na pracovnú zdravotnú službu,“.
28. V § 60 odsek 2 znie:
„(2) Na účte 531 – Daň z motorových vozidiel sa účtuje daň z motorových vozidiel so súvzťažným zápisom v prospech účtu 345 – Ostatné dane a poplatky.“.
29. § 60 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Na účte 532 – Daň z nehnuteľností sa účtuje daň z nehnuteľností so súvzťažným zápisom v prospech účtu 345 – Ostatné dane a poplatky.
(4) Na účte 538 – Ostatné dane a poplatky sa účtuje predpis povinnosti ostatných daní a poplatkov súvzťažne s účtom 345 – Ostatné dane a poplatky. Účtujú sa tu dane a poplatky podľa osobitných predpisov, najmä miestne dane, miestne poplatky, správne poplatky, notárske poplatky, poplatky za zriadenie a zrušenie záložného práva, súdne trovy, súdne poplatky, poplatky za znečistenie ovzdušia, koncesionárske poplatky, poplatky za používanie ciest a diaľnic formou diaľničných známok alebo mýta v tuzemsku. Na tomto účte sa účtujú aj dodatočné vyrubenia týchto daní za minulé roky vrátane dane z pridanej hodnoty za minulé roky , ak o túto daň už nemožno zvýšiť hodnotu dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, zásob a pohľadávok. Na tomto účte sa účtujú dodatočné vyrubenia spotrebných daní vzťahujúcich sa k vlastnej spotrebe výrobkov.“.
30. V § 61 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa osobitného predpisu34a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:
„34a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.“.
31. V § 63 ods. 4 sa za slová „bankové výdavky,“ vkladajú slová „poplatky Štátnej pokladnice,“.
32. § 71 vrátane nadpisu znie:
㤠71
Účtová skupina 63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(1) Na účte 631 – Daňové a colné výnosy štátu sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je prijímateľom daní. O výnosoch z daní sa účtuje v časovej a vecnej súvislosti s priznaním daní, okrem výnosov z dane z príjmov právnických osôb a fyzických osôb.
(2) Na účte 632 – Daňové výnosy samosprávy sa účtujú daňové výnosy obcí a vyšších územných celkov podľa osobitných predpisov30). O výnosoch z daní sa účtuje v časovej a vecnej súvislosti s priznaním daní. Na tomto účte sa účtuje aj podiel na daniach v správe štátu.
(3) Na účte 633 - Výnosy z poplatkov sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je výbercom poplatkov. O výnosoch z poplatkov sa účtuje v časovej a vecnej súvislosti s vyrubením poplatkov. Na tomto účte sa účtujú aj výnosy z poplatkov podľa osobitných predpisov30).
(4) Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých druhov daní a poplatkov, ak sa nevedie analytická evidencia.“.
33. V § 74 ods. 2 sa za slovo „bánk“ vkladá čiarka a slová „od Štátnej pokladnice“.
34. Slová „431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami „431 – Výsledok hospodárenia“ v príslušnom tvare“.
35. V prílohe účet 359 znie:
„359 – Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania“.
36. V prílohe účet 431 znie:
„431 – Výsledok hospodárenia“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Ivan Mikloš
podpredseda vlády a minister financií