57/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

57
ZÁKON
z 8. februára 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení zákona č. 224/2001 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z. a zákona č. 130/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Výška ročného nájomného za užívanie pozemkov na základe nájomného vzťahu podľa § 3 sa určuje podľa osobitného predpisu,9) ak sa vlastník s nájomcom nedohodnú inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.
2.
V § 7 ods. 5 sa za slová „navrhol náhradné pozemky“ vkladajú slová „v tom istom okrese, v ktorom sa nachádzala prevažná časť pôvodných pozemkov, spolu so znaleckým posudkom na určenie ich hodnoty“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.
3.
V § 8 ods. 2 sa na konci pripája nová veta, ktorá znie: „Súčasťou registra pôvodného stavu je výška náhrady za pozemok v zriadenej záhradkovej osade v peniazoch podľa osobitného predpisu,9) ktorú určí obvodný pozemkový úrad na základe znaleckého posudku.“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
5.
V § 10 ods. 1 sa za slová „náhradné pozemky“ vkladá čiarka a slová „vo výmere a v kvalite zodpovedajúcej ich pôvodným pozemkom“ sa nahrádzajú slovami „v hodnote pozemku podľa registra pôvodného stavu“.
6.
V § 10 ods. 3 písm. a) sa slová „(odsek 1)“ nahrádzajú slovami „alebo nesúhlasili s ponúknutým náhradným pozemkom podľa odseku 1 alebo Slovenský pozemkový fond nespravuje podľa osobitného predpisu19a) v okrese pozemky, ktoré môže poskytnúť ako náhradné pozemky,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a)
§ 17 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 10 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
8.
§ 11 sa vypúšťa.
9.
V § 12 ods. 1 písm. a) sa v druhom a treťom bode slová „§ 11“ nahrádzajú slovami „registra pôvodného stavu“.
10.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Vykonanie projektu sa nenariaďuje, ak sa náhrada poskytuje len v peniazoch a v konaní nebol určený samostatný obvod náhradných pozemkov.“.
11.
V § 18 odsek 6 znie:
„(6)
Náklady na vypracovanie registra pôvodného stavu, vypracovanie projektu, aktualizáciu registra pôvodného stavu a projektu a náklady na jeho vykonanie uhrádza Slovenský pozemkový fond. Slovenský pozemkový fond uhrádza aj náklady spojené s vyhotovením znaleckých posudkov na účely konania podľa tohto zákona.“.
12.
Za § 18a sa vkladajú § 18b a 18c, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prechodné ustanovenia k právnej úprave účinnej od 1. apríla 2011
§ 18b
(1)
Účastník konania, o ktorého právach bolo právoplatne rozhodnuté schválením vykonania projektu pozemkových úprav do 31. marca 2011 má právo na finančnú náhradu za pozemky v peniazoch, a to v sume zodpovedajúcej rozdielu náhrady v peniazoch podľa tohto zákona a náhrady v peniazoch účastníkovi už poskytnutej, ak o poskytnutie finančnej náhrady požiada do 31. decembra 2011 na obvodnom pozemkovom úrade, ktorý schválil vykonanie projektu pozemkových úprav; inak toto právo zaniká.
(2)
Finančná náhrada podľa odseku 1 sa vyplatí z prostriedkov Slovenského pozemkového fondu, na základe rozhodnutia obvodného pozemkového úradu.
§ 18c
(1)
Ak v konaní do 31. marca 2011 nebolo právoplatne schválené vykonanie projektu alebo rozhodnutie o schválení vykonania projektu bolo zrušené súdom, obvodný pozemkový úrad zabezpečí znalecký posudok na určenie výšky náhrady za pozemok podľa tohto zákona.
(2)
Obvodný pozemkový úrad do 30 dní od doručenia znaleckého posudku oznámi užívateľom pozemkov určenú výšku náhrady podľa tohto posudku a poučí ich o možnosti zobrať späť návrh na začatie konania v lehote do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia. Ak užívatelia, ktorí užívajú nadpolovičnú výmeru plochy, ktorá je predmetom konania a prislúchajúci podiel z výmery spoločných pozemkov zoberie návrh späť, obvodný pozemkový úrad konanie zastaví. Ak užívateľ zaplatil Slovenskému pozemkovému fondu náhradu a hodnotu podielu podľa § 14 ods. 1, obvodný pozemkový úrad v rozhodnutí o zastavení konania určí Slovenskému pozemkovému fondu lehotu na vrátenie náhrady a hodnoty podielu užívateľovi.
(3)
Ak obvodný pozemkový úrad podľa odseku 1 konanie podľa § 7 ods. 4 nezastaví, zabezpečí aktualizáciu registra pôvodného stavu. Rozhodnutia vydané v konaniach do 31. marca 2011 obvodný pozemkový úrad nahradí novými rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.