58/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

58
ZÁKON
z 11. februára 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z., zákona č. 213/2009 Z. z., zákona č. 289/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 73/2010 Z. z. a zákona č. 129/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 3 písm. a) sa slová „60 000 eur“ nahrádzajú slovami „40 000 eur“.
2.
V § 4 ods. 3 písm. b) sa slová „360 000 eur“ nahrádzajú slovami „200 000 eur“.
3.
V § 4 ods. 4 písm. a) sa slová „30 000 eur“ nahrádzajú slovami „10 000 eur“.
4.
V § 4 ods. 4 písm. b) sa slová „120 000 eur“ nahrádzajú slovami „20 000 eur“.
5.
§ 6 znie:
㤠6
(1)
Verejný obstarávateľ na účely tohto zákona je
a)
Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi,
b)
obec,
c)
vyšší územný celok,
d)
právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odsekov 2 alebo 3,
e)
združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jeden z verejných obstarávateľov uvedených v písmenách a) až d).
(2)
Právnická osoba podľa odseku 1 písm. d) je osoba,
a)
ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d),
b)
v ktorej verejný obstarávateľ podľa odseku 1 písm. a) až d) vykonáva priamu alebo nepriamu výlučnú kontrolu7a) alebo
c)
v ktorej verejný obstarávateľ podľa odseku 1 písm. a) až d) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu.
(3)
Právnická osoba podľa odseku 1 písm. d) je aj osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter a verejný obstarávateľ podľa odseku 1 písm. a) až d) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej kontrolného orgánu.
(4)
Právnickou osobou podľa odseku 1 písm. d) nie je obstarávateľ podľa § 8.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a) znie:
„7a)
§ 9 ods. 4 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Čl. III oznámenia Komisie o pojme koncentrácia podľa nariadenia Rady (EHS) č. 4064/89 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ C 66, 2. 3. 1998, str. 5).“.
6.
V § 7 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je osoba, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ povinná pri použití týchto finančných prostriedkov postupovať ako obstarávateľ podľa tohto zákona; predpokladaná hodnota zákazky podľa § 4 sa určuje podľa výšky takto poskytnutých prostriedkov.
(2)
Ak verejný obstarávateľ poskytne inému verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je iný verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ povinný pri použití týchto finančných prostriedkov postupovať ako verejný obstarávateľ podľa tohto zákona.“.
7.
V § 8 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
preprava ropy a skladovanie ropy; preprava ropy prostredníctvom potrubia a skladovanie ropy v nádržiach.“.
8.
§ 9 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ úradu bezodkladne po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, po ukončení súťaže návrhov a po zrušení postupu zadávania zákazky a súťaže návrhov posiela v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe
a)
kópiu zápisnice o posúdení splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní,
b)
kópie ponúk všetkých uchádzačov doručené v lehote na predkladanie ponúk,
c)
kópiu zápisnice z otvárania ponúk,
d)
kópiu zápisnice o vyhodnotení ponúk,
e)
kópiu zápisnice o zasadnutí poroty,
f)
kópiu správy podľa § 21 ods. 2.
(8)
Na postup podľa ods. 7 písm. b) sa vzťahuje § 20.“.
9.
§ 20 znie:
㤠20
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa oznámení o výsledku verejného obstarávania, komisie, otvárania ponúk, poroty, ustanovenia podľa § 49 ods. 5 a povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.9aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9aa znie:
„9aa)
§ 47a Občianskeho zákonníka.“.
10.
V § 21 ods. 3 písmeno e) znie:
„e)
odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk,“.
11.
V § 22 sa odsek 6 vypúšťa.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.
12.
V § 25 sa vypúšťajú odseky 2 až 4. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
13.
V § 32 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
„Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania odôvodní primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti.“.
14.
V § 33 odsek 4 znie:
„(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač musí odoslať vysvetlenie alebo požadované doplnenie predložených dokladov do
a)
piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ použil s uchádzačom alebo záujemcom formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo
b)
dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ použil s uchádzačom alebo záujemcom elektronickú formu komunikácie,
pokiaľ verejný obstarávateľ a obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.“.
15.
V § 33 ods. 5 písmeno c) znie:
„c)
nepredložil po písomnej žiadosti podľa odseku 4 vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo“.
16.
V § 42 odseky 3 až 5 znejú:
„(3)
Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službám, komisia musí písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí zaslať odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu. Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä:
a)
hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo hospodárnosti poskytovaných služieb,
b)
technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby,
c)
osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,
d)
súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platných v mieste dodania tovaru, na mieste uskutočnenia stavebných prác alebo v mieste poskytnutia služby,
e)
možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
(4)
Komisia zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Po písomnom zdôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia pozvať uchádzača na osobnú konzultáciu za účelom vysvetlenia predložených zdôvodnení, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky. Komisia vylúči uchádzača zo súťaže z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky v prípade, ak
a)
nezašle písomné odôvodnenie podľa ods. 3 v určenej lehote,
b)
nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu alebo
c)
predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou podľa odseku 2 alebo odseku 3.
(5)
Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s príslušným právnym predpisom, inak komisia vylúči ponuku.“.
17.
V § 42 ods. 8 písmeno d) znie:
„d)
dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk,“.
18.
V § 43 odsek 3 znie:
„(3)
Vo verejnej súťaži, v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru použiť elektronickú aukciu. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ použije elektronickú aukciu aj pri zadávaní zákazky na poskytnutie služby alebo na uskutočnenie stavebných prác, ak možno presne určiť technické požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky a pri zadávaní zákazky v rámci dynamického nákupného systému a pri opätovnom otvorení súťaže medzi všetkými účastníkmi rámcovej dohody. Pri použití elektronickej aukcie sa § 41 nepoužije.“.
19.
V § 43 ods. 7 písm. d) sa za slová „odseku 4“ vkladajú slová „druhej vety“.
20.
V § 45 ods. 8 sa slová „podľa § 22 ods. 7“ nahrádzajú slovami „podľa § 22 ods. 6“.
21.
V § 48 odsek 1 znie:
„(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný poslať Európskej komisii správu alebo jej časť podľa § 21 ods. 3, ak vylúči mimoriadne nízku ponuku podľa § 42 ods. 5.“.
22.
§ 49 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ pošle úradu
a)
informáciu o uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody alebo dodatkov k zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode do siedmich pracovných dní odo dňa ich zverejnenia podľa osobitného predpisu,11aa) alebo
b)
kópiu uzavretej zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody a dodatkov k zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode do siedmich pracovných dní odo dňa ich uzavretia, ak sa na verejného obstarávateľa a obstarávateľa nevzťahuje povinnosť zverejnenia podľa osobitného predpisu.11aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11aa) znie:
„11aa)
§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).“.
23.
V § 52 odsek 1 znie:
„(1)
Verejný obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, a to najmenej na 10 a najviac na 20 tak, aby umožnil hospodársku súťaž.“.
24.
V § 66 ods. 1 prvá veta znie: „Pri zadávaní koncesie je verejný obstarávateľ povinný postupovať podľa odsekov 2 až 4 a § 67 a 68.“.
25.
§ 95 sa vypúšťa.
26.
V § 99 ods. 1 písmeno j) znie:
„j)
určí lehotu na predkladanie ponúk tak, aby zahŕňala čas potrebný na vypracovanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a ponúk. Lehota nesmie byť kratšia ako 20 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk úradu,“.
27.
V § 99 odsek 2 znie:
„(2)
Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ pošle úradu spôsobom podľa § 23 ods. 1. Výzva na predkladanie ponúk obsahuje
a)
údaje o verejnom obstarávateľovi a ďalšie kontaktné údaje najmä adresu a kontaktné miesto, kde možno získať ďalšie informácie,
b)
informácie o predmete zákazky najmä názov a druh zákazky, miesto dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia služby, stručný opis predmetu zákazky,
c)
predpokladanú hodnotu predmetu zákazky,
d)
miesto a lehotu určenú na vyžiadanie súťažných podkladov alebo odkaz na prístup k súťažným podkladom,
e)
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
f)
kritériá na vyhodnotenie ponúk,
g)
označenie, či sa použije elektronická aukcia,
h)
lehotu na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk,
i)
informáciu, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská,
j)
dátum, čas a miesto otvárania ponúk,
k)
trvanie zmluvy alebo lehoty dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia služieb,
l)
doplňujúce informácie, ak sú potrebné,
m)
dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk.“.
28.
V § 99 odsek 3 znie:
„(3)
Verejný obstarávateľ nie je povinný pri zadávaní podprahovej zákazky použiť elektronickú aukciu.“.
29.
§ 99 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Výzvu na predkladanie ponúk vypracovanú a poslanú podľa odseku 2 uverejní úrad vo vestníku do piatich dní odo dňa odoslania výzvy. Výzva na predkladanie ponúk sa po takom uverejnení posiela najmenej trom vybraným záujemcom. Dátum odoslania preukazuje verejný obstarávateľ.“.
30.
V § 102 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Verejný obstarávateľ nie je povinný pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou použiť elektronickú aukciu.
(4)
Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle verejného obstarávateľa alebo v periodickej tlači, prípadne inou formou zverejnenia súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä
a)
hodnotu zákazky,
b)
predmet zákazky,
c)
identifikáciu úspešného uchádzača.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.
31.
V § 110 ods. 1 sa slová „vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)“ nahrádzajú slovami „na návrh vlády Slovenskej republiky volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky“.
32.
V § 111 ods. 2 úvodná veta znie: „Predsedu úradu odvolá Národná rada Slovenskej republiky, ak“
33.
V § 111 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
úrad neplní úlohy podľa tohto zákona.“.
34.
V § 111 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Vláda Slovenskej republiky odvolá podpredsedu úradu z dôvodov uvedených v odseku 2.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
35.
V § 111 ods. 4 sa slová „Vláda môže pozastaviť výkon funkcie predsedovi úradu a podpredsedovi úradu“ nahrádzajú slovami „Národná rada Slovenskej republiky môže pozastaviť výkon funkcie predsedovi úradu a vláda Slovenskej republiky podpredsedovi úradu“.
36.
V § 112 sa za písmeno p) vkladajú nové písmená q) a r), ktoré znejú:
„q)
vedie evidenciu uzavretých zmlúv, koncesných zmlúv, rámcových dohôd a dodatkov k zmluvám, koncesným zmluvám a rámcovým dohodám podľa § 49 ods. 5 a zverejňuje ich,
r)
zverejňuje informácie podľa § 9 ods. 7 bezodkladne po ich doručení,“.
Doterajšie písmeno q) sa označuje ako písmeno s).
37.
V § 113 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Úrad sprístupňuje vestník aj v podobe štruktúrovaných údajov, ktorá umožňuje ich ďalšie automatizované spracovanie.“.
38.
V § 136 ods. 1 písm. a) sa slová „podľa § 22 ods. 7“ nahrádzajú slovami „podľa § 22 ods. 6“.
39.
V § 136 ods. 3 písm. a) prvom bode sa slová „§ 22 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 6“.
40.
V § 138 ods. 2 písm. a) sa slová „podľa § 22 ods. 7“ nahrádzajú slovami „podľa § 22 ods. 6“.
41.
§ 138 ods. 19 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
je 600 eur pri vylúčení uchádzača pre mimoriadne nízku ponuku podľa § 42 ods. 4.“.
42.
Za § 147 sa vkladá § 147a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠147a
Návrh na určenie neplatnosti zmluvy
Ak verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 7 v rozpore s týmto zákonom uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu alebo dodatok k zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode úrad alebo prokurátor v lehote jedného roka od ich uzavretia podá návrh na určenie ich neplatnosti súdom.“.
43.
V § 148a ods. 6 písm. a) sa slová „podľa § 22 ods. 7“ nahrádzajú slovami „podľa § 22 ods. 6“.
44.
V § 148a ods. 6 písm. b) sa vypúšťajú slová „podlimitnej zákazky,“.
45.
§ 154 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Podrobnosti o podobe štruktúrovaných údajov, ktoré umožnia ich ďalšie automatizované spracovanie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.
46.
Za § 155g sa vkladá § 155h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠155h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2011
(1)
Postupy zadávania zákaziek, ktoré boli vyhlásené alebo preukázateľne začaté do 31. marca 2011, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2011.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní do 1. januára 2012 pri zadávaní podlimitnej zákazky použiť elektronickú aukciu.
(3)
Úrad nie je povinný sprístupňovať vestník v podobe štruktúrovaných údajov podľa § 113 ods. 1 druhej vety do 30. septembra 2011.“.
47.
Suma „133 000 eur“ sa v celom texte zákona nahrádza sumou „125 000 eur“.
48.
Suma „206 000 eur“ sa v celom texte zákona nahrádza sumou „193 000 eur“.
49.
Suma „412 000 eur“ sa v celom texte zákona nahrádza sumou „387 000 eur“.
50.
Suma „5 150 000 eur“ sa v celom texte zákona nahrádza sumou „4 845 000 eur“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.