59/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.03.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

59
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. februára 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2007 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení neskorších predpisov“.
2.
V § 1 ods. 4 písm. f) sa slová „Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
3.
V § 2 písmeno c) znie:
„c)
typom motora kategória motorov, ktoré sa nelíšia v základných charakteristikách motora uvedených v prílohe I okrem bodov 2.4, 2.8a, v bode 4 okrem bodov 4.1.2.4, 4.1.2.5, 4.1.2.6, 4.2.2.1, 4.2.2.2, v bode 8 okrem bodov 8.3.2.4, 8.3.2.5, 8.3.3, 8.4 a v dodatku 1 prílohy II smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES zo 16. decembra 1997 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch v platnom znení (ďalej len „smernica“),“.
4.
§ 3 sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:
„(3)
Výrobca preukáže technickej službe v čase schvaľovacej skúšky elektronicky riadených motorov, že použitie akejkoľvek pomocnej emisnej stratégie je v súlade s požiadavkami ustanovenými v bode 8.3.2 prílohy I smernice. Toto preukázanie pozostáva z hodnotenia dokumentácie uvedenej v bode 8.3.3. prílohy I smernice.
(4)
Použitie inej pomocnej stratégie regulovania emisií, ktorá nie je v súlade s bodom 8.3.2 prílohy I smernice, je zakázané.
(5)
Požiadavky na dokumentáciu podľa odseku 3 sú ustanovené v bodoch 8.3.3.1 a 8.3.3.2 prílohy I smernice. Dokumentáciu podľa bodu 8.3.3.1 prílohy I smernice výrobca poskytne technickej službe.
(6)
Pri elektronicky riadených motoroch výrobca poskytne informácie a preukáže technickej službe splnenie technických požiadaviek ustanovených v bode 8.4 prílohy I smernice.“.
5.
V § 4 ods. 4 písm. b) druhom bode sa slová „§ 7 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 4“.
6.
V § 4 ods. 4 písm. b) treťom bode sa slová „§ 7 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 5“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
§ 39 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) ôsmy bod zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 307/2009 Z. z.
§ 102 ods. 1 písm. s) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
8.
V § 6 odsek 4 znie:
„(4)
Pôvodný výrobca zariadenia poskytne schvaľovaciemu orgánu na jeho vyžiadanie všetky informácie potrebné na overenie, či požiadavka na uvedenie motora na trh podľa pružného systému je oprávnená, alebo ak je motor takto označený, či je toto označenie správne.“.
9.
V § 6 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
10.
V § 7 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Na účely odseku 2 pri elektronicky riadených motoroch výrobca poskytuje informácie na používanie a údržbu podľa požiadaviek ustanovených v bodoch 8.4.6 a 8.4.7 prílohy I smernice a zabezpečí ich splnenie.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
11.
V § 9 ods. 5 sa doterajší odkaz 9 označuje ako odkaz 3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.
12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
§ 39 písm. i) zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
13.
V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „STN EN ISO 8178-4 (09 0868) Piestové spaľovacie motory. Meranie emisií výfukových plynov. Časť 4: Skúšobné cykly na rôzne použitie motora.“ nahrádza citáciou „ISO 8178-4 Piestové spaľovacie motory. Meranie emisií výfukových plynov. Časť 4: Skúšobné cykly na rôzne použitie motora.“.
14.
V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa citácia „STN EN ISO 11806+AC (47 9049) Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Prenosné krovinorezy a vyžínače trávy so spaľovacím motorom. Bezpečnosť.“ nahrádza citáciou „STN EN ISO 11806 Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Prenosné krovinorezy a vyžínače trávy so spaľovacím motorom. Bezpečnosť.“.
15.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 16 znejú:
„15)
STN EN ISO 10517 Ručné motorové nožnice na živý plot. Bezpečnosť.
16)
STN EN ISO 19432 Stavebné stroje a ich výbava. Prenosné, rukou vedené rozbrusovačky so spaľovacím motorom. Bezpečnostné požiadavky a skúšky.“.
16.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. marca 2011
Do 31. júla 2013 sa emisné limitné hodnoty podľa § 12 ods. 4 neuplatňujú na pracovné stroje s horným uchopením, prenosné krovinorezy so spaľovacím motorom a prenosné nožnice na živý plot, ak spĺňajú podmienky ustanovené v § 12 ods. 3 a v týchto strojoch je inštalovaný motor triedy SH:2 alebo SH:3.“.
17.
§ 19 znie:
㤠19
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
18.
Nadpis prílohy znie:
„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.
19.
Príloha sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
3. Smernica Komisie 2010/26/EÚ z 31. marca 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch. (Ú. v. EÚ L 86, 1. 4. 2010).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. marca 2011.
Iveta Radičová v. r.