64/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.03.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

64
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
výnos z 28. februára 2011 č. 01887-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami (oznámenie č. 337/2003 Z. z.) v znení výnosu z 8. decembra 2004 č. 14911/2004-OAP (oznámenie č. 42/2005 Z. z.), výnosu z 23. marca 2005 č. 28576/2004-SL (oznámenie č. 200/2005 Z. z.), výnosu z 26. júla 2006 č. 13760/2006-SL (oznámenie č. 497/2006 Z. z.), výnosu zo 17. mája 2007 č. 08704/2007-OL (oznámenie č. 574/2007 Z. z.), výnosu zo 14. apríla 2008 č. 06913/2008-OL (oznámenie č. 154/2008 Z. z.) a výnosu z 23. februára 2009 č. 05761/2009-OL (oznámenie č. 79/2009 Z. z.).
Týmto výnosom sa menia obmedzenia a špecifikácie pre používanie monoméru 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propán (Bisfenol A).
Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2011.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 8/2011 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a v čiastke č. 4/2011 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.