66/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.03.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

66
VÝNOS
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
z 8. marca 2011
o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a o kritériách na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 7 ods. 5 zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Tento výnos ustanovuje podrobnosti o zložení, rozhodovaní komisie, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“), ako aj kritériá na vyhodnocovanie žiadostí.
§ 2
Komisia
(1)
Komisia podľa § 7 ods. 3 zákona je zriadená na účel poskytovania dotácií podľa
(2)
Komisia je zložená z predsedu komisie, tajomníka komisie a najmenej piatich ďalších členov komisie, ktorých vymenúva a odvoláva minister zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(3)
Členmi komisie sú zástupcovia kancelárie ministra, kancelárie štátneho tajomníka ministerstva, kancelárie vedúceho služobného úradu ministerstva a vedúci zamestnanci odborných útvarov ministerstva, v pôsobnosti ktorých je poskytovanie dotácií podľa odseku 1.
(4)
Na rokovanie komisie môže jej predseda prizvať odborníka z oblasti súvisiacej s účelom, na ktorý má byť dotácia poskytnutá. Vyjadrenie odborníka nie je pre rozhodovanie komisie záväzné.
§ 3
Rozhodovanie komisie
(1)
Komisia rokuje podľa potreby, najneskôr jeden mesiac po ukončení lehoty zverejnenia výzvy podľa § 4 ods. 1 zákona.
(2)
Rokovanie komisie zvoláva a vedie predseda komisie, v čase jeho neprítomnosti predsedom poverený člen komisie.
(3)
O mieste, termíne a programe rokovania komisie sú členovia komisie informovaní spravidla tri pracovné dni vopred.
(4)
Komisia rozhoduje hlasovaním. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov vrátane predsedu komisie alebo ním povereného predsedajúceho komisie. Rozhodnutie sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov komisie. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu komisie alebo hlas povereného člena komisie podľa odseku 2.
(5)
Rokovanie komisie je neverejné.
(6)
Z priebehu rokovania komisie vyhotoví tajomník komisie písomný záznam, ktorý podpisuje predseda komisie alebo poverený člen komisie podľa odseku 2. Písomný záznam obsahuje najmä
a)
čas a miesto rokovania komisie,
b)
program rokovania komisie,
c)
podklady na rokovanie komisie,
d)
zoznam všetkých žiadostí,
e)
zoznam žiadostí odporučených na schválenie a hodnotenie žiadostí členmi komisie,
f)
zoznam žiadostí neodporučených na schválenie s odôvodnením,
g)
prezenčnú listinu, ktorá obsahuje zoznam prítomných členov komisie,
h)
uznesenie z rokovania komisie.
§ 4
Organizácia práce komisie
(1)
Všetky žiadosti ministerstvo zaeviduje. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v § 4 ods. 3 a 4 zákona alebo náležitosti uvedené v § 6 ods. 4 zákona (ďalej len „neúplná žiadosť“) a žiadateľ predložil žiadosť aj elektronicky, tajomník komisie elektronicky vyzve žiadateľa, aby v lehote do piatich pracovných dní od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov neúplnú žiadosť doplnil. Inak tajomník komisie zašle výzvu na odstránenie nedostatkov písomne. Ak žiadateľ v určenej lehote neúplnú žiadosť nedoplní, žiadosť sa neposudzuje. Neposudzuje sa ani žiadosť doručená po lehote uvedenej vo výzve.
(2)
Tajomník komisie predkladá na rokovanie komisie žiadosti, v ktorých vykoná anonymizáciu údajov žiadateľa. Identifikácia žiadosti je zabezpečená priebežným očíslovaním žiadostí v poradí, v akom boli ministerstvu doručené.
(3)
Žiadosti podľa § 4 ods. 1 zákona vyhodnotí komisia na základe hodnotiacich kritérií uvedených v prílohe č. 1. Žiadosti podľa § 6 ods. 1 zákona vyhodnotí komisia na základe hodnotiacich kritérií uvedených v prílohe č. 2. Na základe hodnotenia zostaví komisia poradie žiadostí osobitne pre každý účel podľa § 2 zákona. O odporučení poskytnúť alebo neposkytnúť dotáciu rozhodne komisia záverečným hlasovaním.
(4)
Predseda komisie na návrh tajomníka komisie do desiatich pracovných dní po rokovaní komisie predloží ministrovi zoznam všetkých žiadostí a zoznam žiadostí odporučených komisiou na schválenie s odôvodnením. Súčasťou zoznamu je aj návrh výšky dotácie, návrh na určenie gestorského útvaru ministerstva pre každú odporučenú žiadosť a návrh zmluvy podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 7 zákona.
(5)
Tajomník komisie zašle úspešnému žiadateľovi písomné oznámenie o schválení dotácie s uvedením jej výšky a vyzve ho na podpis zmluvy podľa odseku 4. Neúspešnému žiadateľovi zašle písomné oznámenie o zamietnutí žiadosti.
§ 5
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť 28. marca 2011.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k výnosu č. 66/2011 Z. z.
Hodnotiace kritériá podľa § 4 ods. 1 zákona
HODNOTIACE KRITÉRIUM ROZPÄTIE HODNOTENIA
1. Vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu 0 – 35 b
1.1 Súlad s prioritami zahraničnej politiky SR. 0 – 20 b
1.2 Prehľadnosť a zrozumiteľnosť vecného a časového harmonogramu. 0 – 5 b
1.3 Štruktúra a popis plánovaných aktivít projektu. 0 – 5 b
1.4 Jasnosť a zrozumiteľnosť cieľov, aktivít, výsledkov a výstupov projektu (formy a metódy realizácie projektových aktivít, ktoré vedú k želaným cieľom a výstupom). 0 – 5 b
2. Cieľové skupiny a publicita 0 – 15 b
2.1 Zadefinovanie cieľovej skupiny/skupín. 0 – 7 b
2.2 Rozsah oslovenia cieľovej skupiny. 0 – 8 b
3. Realizácia projektu a udržateľnosť 0 – 30 b
3.1 Súlad projektových aktivít s cieľmi a výsledkami projektu. 0 –10 b
3.2 Definovanie merateľnosti výstupov projektových aktivít a plnenia projektových cieľov (zadefinovanie merateľných ukazovateľov hodnotenia výstupov, napr. počet seminárov, počet oslovených respondentov, počet vydaných publikácií, počet zrealizovaných prieskumov, počet účastníkov na vzdelávacích aktivitách – v závislosti od projektovej aktivity). 0 – 5 b
3.3 Zabezpečenie nadväznosti navrhovaného projektu na aktivity realizované v danej oblasti v predchádzajúcom období (multiplikačný efekt projektu vrátane rozsahu opakovania výsledkov projektu a šírenia výsledkov). 0 – 8 b
3.4 Použitie inovatívnych prístupov a kreatívnosť. 0 – 7 b
4. Rozpočet a efektívnosť 0 – 20 b
4.1 Vyrovnanosť rozpočtu projektu v závislosti od plánovaných aktivít (špecifikácia položiek rozpočtu tak, aby mohli byť považované za oprávnené, a podrobný komentár). 0 – 7 b
4.2 Nevyhnutnosť a reálnosť výdavkov na realizáciu projektu. 0 – 8 b
4.3 Úroveň spracovania dokumentácie projektu a komplexnosť informácií potrebných na posúdenie obsahu projektu (dostatočne prehľadná štruktúra projektu, priloženej dokumentácie). 0 – 5 b
POČET ZÍSKANÝCH BODOV CELKOM 100
Príloha č. 2 k výnosu č. 66/2011 Z. z.
Hodnotiace kritériá podľa § 6 ods. 1 zákona
HODNOTIACE KRITÉRIUM ROZPÄTIE
HODNOTENIA
1. Ciele projektu 0 – 50 b
1.1 Súlad s prioritami členstva SR v OECD a prínos pre SR. 0 – 30 b
1.2 Súlad s prioritami OECD. 0 – 5 b
1.3 Vymedzenie účelu použitia dotácie – konkretizácia spoločného projektu. 0 – 10 b
1.4 Charakteristika základnej činnosti, ktorá sa má v rámci projektu realizovať. 0 – 5 b
2. Harmonogram realizácie projektu (miesto a termín, prípadne obdobie, kedy sa má projekt realizovať) 0 – 5 b
3. Návrh realizácie projektu 0 – 20 b
3.1 Súlad projektových aktivít s cieľmi a výsledkami projektu. 0 –10 b
3.2 Návrh implementácie výstupov projektových aktivít (zadefinovanie merateľných ukazovateľov hodnotenia výstupov, zadefinovanie možnosti využitia výstupov projektu v praxi). 0 – 10 b
4. Rozpočet a efektívnosť 0 – 25 b
4.1 Podrobný rozpočet výdavkov na projekt vrátane sumy prostriedkov požadovaných od MZV SR, miera spolufinancovania zabezpečeného predkladateľom (v závislosti od plánovaných aktivít) (špecifikácia položiek rozpočtu – podrobný komentár použitia schválených finančných prostriedkov). 0 –15 b
4.2 Úroveň spracovania projektu a komplexnosť informácií potrebných na posúdenie obsahu projektu (dostatočne prehľadná štruktúra projektu). 0 – 10 b
POČET ZÍSKANÝCH BODOV CELKOM 100