67/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.03.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

67
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. októbra 2010 bola v Kyjeve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o zrušení konzulárnych poplatkov.
Dohoda nadobudne platnosť 23. marca 2011 v súlade s článkom 7 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.