67/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

67
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. októbra 2010 bola v Kyjeve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o zrušení konzulárnych poplatkov.
Dohoda nadobudne platnosť 23. marca 2011 v súlade s článkom 7 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.