68/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.03.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

68
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Socialistickej federatívnej republike Juhoslávii podpísanej 12. septembra 1989 v Belehrade (oznámenie č. 89/1991 Zb.) vo vzťahu k Macedónskej republike sa skončila 7. marca 2011.
Ukončenie platnosti uvedenej dohody schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 220 z 10. marca 2004.