7/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

7
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vydalo podľa § 15 ods. 15 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (ďalej len „zákon“)
opatrenie z 29. decembra 2010 č. 22715/2010/SLP/z.55359-M, ktorým sa ustanovujú kritériá vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania.
Opatrenie ustanovuje kritériá vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania podľa § 3 písm. a) zákona, na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 3 písm. b) zákona a na odstránenie systémovej poruchy bytového domu podľa § 3 písm. c) zákona.
Opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2011.
Opatrenie je uverejnené na internetovej stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky www.mindop.sk a nahliadnuť doň možno na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.