Predpis bol zrušený predpisom 177/2014 Z. z.

71/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.04.2011 do 31.10.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

71
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. marca 2011
o technických požiadavkách na systémy zabraňujúce rozstreku pre určité kategórie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na kategórie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel uvedených v § 3 (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o typovom schválení ES komponentu pre zariadenia zabraňujúce rozstreku a podrobnosti o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na montáž systémov zabraňujúcich rozstreku.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
systémom zabraňujúcim rozstreku systém určený na zníženie rozprašovania vody vrhanej smerom hore od pneumatík pohybujúceho sa vozidla, ktorý je rôzne vytvorený z blatníkov, lapačov nečistôt alebo bočných krytov vybavených zariadením zabraňujúcim rozstreku,
b)
blatníkom tuhý alebo polotuhý komponent určený na zachytávanie vody vrhanej smerom hore od pneumatík pohybujúceho sa vozidla a k jej nasmerovaniu na vozovku; blatník môže tvoriť úplne alebo čiastočne integrálnu časť karosérie vozidla alebo iných častí vozidla, ako je napríklad plošina pre náklad,
c)
lapačom nečistôt pružný komponent montovaný vertikálne za kolesom na dolnej časti rámu alebo plošiny pre náklad alebo na blatníku znižujúci nebezpečenstvo malých predmetov, najmä drobného štrku, naberaných z vozovky pneumatikami a vrhaných smerom hore alebo do bokov k iným účastníkom cestnej premávky,
d)
zariadením zabraňujúcim rozstreku časť systému zabraňujúceho rozstreku, ktorá môže obsahovať separátor vzduch/voda, a zariadenie absorbujúce energiu,
e)
separátorom vzduch/voda komponent tvoriaci časť krytu, prípadne časť lapača nečistôt, ktorými môže prechádzať vzduch, pričom sa znižuje odstrekovanie vody spôsobené pneumatikou,
f)
zariadením absorbujúcim energiu komponent tvoriaci časť blatníka, prípadne bočného krytu alebo zásterky, ktorý absorbuje a znižuje energiu odstreknutej vody pneumatikou,
g)
vonkajším bočným krytom komponent umiestenný vo vertikálnej rovine rovnobežnej s pozdĺžnou rovinou vozidla; môže tvoriť časť blatníka alebo karosérie vozidla,
h)
typom vozidla dokončené, nedokončené alebo dokončované vozidlá, ktoré sa neodlišujú namontovaným typom zariadenia zabraňujúceho rozstreku a typovým označením výrobcu pre systém zabraňujúci rozstreku.
§ 3
(1)
Zariadenia zabraňujúce rozstreku musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bode 1 prílohy II a doplnkoch 1 a 2 prílohy II smernice Rady 91/226/EHS z 27. marca 1991 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o systémoch zabraňujúcich rozstreku pri určitých kategóriách motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v platnom znení (ďalej len „smernica“), musia byť konštruované tak, aby pracovali správne pri používaní na mokrých vozovkách a nesmú mať žiadnu štrukturálnu alebo výrobnú chybu, ktorá by znemožňovala ich funkciu alebo správanie.
(2)
Systémy zabraňujúce rozstreku a ich montáž na vozidlo musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 6 až 14 prílohy I, v bodoch 3 až 10 prílohy III smernice a v prílohe V smernice.
(3)
Vozidlá kategórie N1) a O1) okrem terénnych vozidiel2) musia byť vyrábané so systémami zabraňujúcimi rozstreku, prípadne vybavené systémami zabraňujúcimi rozstreku tak, aby spĺňali technické požiadavky ustanovené v prílohe III smernice.
(4)
Požiadavky podľa odseku 3 pre nedokončené vozidlá sa uplatňujú len na kolesá zakryté kabínou.
(5)
Pre vozidlá kategórie N1 a N2 s najväčšou technicky prípustnou hmotnosťou naloženého vozidla nepresahujúcou 7,5 tony sa na žiadosť výrobcu môžu uplatniť technické požiadavky podľa osobitného predpisu.3)
(6)
Technické požiadavky ustanovené na zariadenia zabraňujúce rozstreku nie sú povinné pre vozidlá kategórií N, O1 a O2 s najväčšou technicky prípustnou hmotnosťou naloženého vozidla 7,5 tony a pre nedokončené vozidlá, pri ktorých je prítomnosť zariadení zabraňujúcich rozstreku nezlučiteľná s ich použitím. Ak také zariadenia sú namontované na týchto vozidlách, musia spĺňať technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu4) pre typ zariadenia zabraňujúceho rozstreku predkladá výrobca.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 3 prílohy II smernice.
(3)
Výrobca poskytne poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“) štyri vzorky predstavujúce typ, ktorý má byť schválený, tri z nich na testy a jednu na uloženie technickou službou pre prípad ďalšieho overovania. Technická služba si môže vyžiadať ďalšie vzorky.
(4)
Každá poskytnutá vzorka zariadenia zabraňujúceho rozstreku musí byť označená spôsobom ustanoveným v bode 2.4 prílohy II smernice.
(5)
Typové schválenie ES komponentu pre typ zariadenia zabraňujúceho rozstreku sa udelí,5) ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(6)
Osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ zariadenia zabraňujúceho rozstreku sa vydá6) podľa vzoru ustanoveného v doplnku 4 a v dodatku k doplnku 4 prílohy II smernice. Každému schválenému typu zariadenia zabraňujúcemu rozstreku sa pridelí číslo typového schválenia komponentu podľa osobitného predpisu;7) nemožno prideliť rovnaké číslo inému typu zariadenia zabraňujúceho rozstreku.
(7)
Pre každý schválený typ zariadenia zabraňujúceho rozstreku sa pridelí značka typového schválenia ES komponentu6) podľa vzoru ustanoveného osobitným predpisom.8)
(8)
Každé zariadenie zabraňujúce rozstreku zhodné s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády musí byť označené značkou typového schválenia ES komponentu, ktorá musí byť na ňom pripevnená tak, aby bola neodstrániteľná a zreteľne čitateľná, aj keď je zariadenie zabraňujúce rozstreku namontované na vozidle. K značke typového schválenia ES sa pripojí symbol „A“ pre zariadenia absorbujúce energiu alebo symbol „S“ pre zariadenia zabraňujúce rozstreku so separátorom vzduchu a vody.
(9)
Typový schvaľovací úrad6) prijme potrebné opatrenia9) na zabránenie používania značiek typového schválenia ES komponentu, ktoré môžu vyvolať zámenu medzi zariadeniami zabraňujúcimi rozstreku typovo schválenými podľa tohto nariadenia vlády a inými zariadeniami.
(10)
Typový schvaľovací úrad prijme po typovom schválení ES komponentu pre typ zariadenia zabraňujúceho rozstreku, v prípade potreby v spolupráci s typovými schvaľovacími úradmi ostatných členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“), opatrenia na overenie zhody výrobných modelov so schváleným typom podľa požiadaviek ustanovených v prílohe IV smernice.
(11)
Typový schvaľovací úrad
a)
zasiela typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov kópie osvedčení o typovom schválení ES komponentu pre typ zariadenia zabraňujúceho rozstreku, ktoré udelil alebo zamietol udeliť, a to do jedného mesiaca odo dňa udelenia alebo odo dňa zamietnutia udelenia typového schválenia ES komponentu,
b)
informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov o každom odňatí typového schválenia ES komponentu pre typ zariadenia zabraňujúceho rozstreku, o jeho dôvodoch a zasiela im podpísané a datované kópie osvedčení o typovom schválení ES komponentu označené slovami „TYPOVÉ SCHVÁLENIE ES ODŇATÉ,“ a to do jedného mesiaca odo dňa odňatia typového schválenia ES komponentu.
(12)
Ak typový schvaľovací úrad zistí, že zariadenie zabraňujúce rozstreku, ktoré má osvedčenie o zhode s príslušným typom, sa nezhoduje s typom, ktorý schválil, prijme opatrenia na zabezpečenie zhody vyrábaných modelov so schváleným typom a oznámi typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov prijaté opatrenia, ktoré môžu viesť až k odňatiu typového schválenia ES komponentu. Ak je typový schvaľovací úrad o takej nezhode informovaný typovým schvaľovacím úradom iného členského štátu, prijme rovnaké opatrenia.
(13)
Ak typový schvaľovací úrad po udelení typového schválenia ES komponentu pre typ zariadenia zabraňujúceho rozstreku má námietky proti jeho nezhode so schváleným typom, ktorú mu oznámi typový schvaľovací úrad iného členského štátu, v spolupráci s dotknutým typovým schvaľovacím úradom prijme opatrenia na vyriešenie vzniknutej situácie a priebežne o tom informuje Európsku komisiu.
§ 5
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla10) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na montáž systému zabraňujúcemu rozstreku predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto dokumenty v troch vyhotoveniach:
a)
technický opis systému zabraňujúcemu rozstreku,
b)
jeden alebo viac dostatočne podrobných výkresov v mierke, ktorá umožňuje identifikáciu systému zabraňujúcemu rozstreku,
c)
informačný dokument podľa vzoru ustanoveného v doplnku 1 prílohy III smernice.
(3)
Výrobca alebo zástupca výrobcu poskytne technickej službe vozidlo vybavené systémom zabraňujúcim rozstreku predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený.
(4)
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na montáž systému zabraňujúcemu rozstreku sa udelí,11) ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na montáž systému zabraňujúceho rozstreku sa vydá6) podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy III a príloha k osvedčeniu o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na montáž systému zabraňujúcemu rozstreku sa vydá podľa vzoru ustanoveného v dodatku k doplnku 2 prílohy III smernice.
(6)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla12) pre typ vozidla vzťahujúce sa na montáž systému zabraňujúcemu rozstreku a na typové schválenie komponentu13) pre typ zariadenia zabraňujúceho rozstreku.
(7)
Ak sa žiada o typové schválenie ES celého vozidla podľa osobitného predpisu,14) typy vozidiel, ktoré majú udelené typové schválenie alebo typové schválenie ES zahrnujúce požiadavky týkajúce sa zabránenia rozstreku, nemusia spĺňať požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 6
(1)
Príslušný štátny orgán15) nesmie
a)
odmietnuť ani zakázať uvedenie vozidla na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na montáž systému zabraňujúcemu rozstreku, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a ak zariadenie zabraňujúce rozstreku, ktorým je vozidlo vybavené, je označené značkou typového schválenia ES komponentu,
b)
zakázať uvedenie zariadenia zabraňujúceho rozstreku na trh z dôvodov vzťahujúcich sa na jeho konštrukciu a účinok, ak je označené značkou typového schválenia ES komponentu.
(2)
Nemožno uvádzať na trh zariadenia zabraňujúce rozstreku označené značkou typového schválenia ES komponentu, ktoré nie sú zhodné so schváleným typom. Zariadenia zabraňujúce rozstreku sa považujú za nezhodné so schváleným typom, ak nespĺňajú technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády. Typový schvaľovací úrad bezodkladne informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov a Európsku komisiu o opatreniach prijatých proti uvádzaniu nezhodných zariadení zabraňujúcich rozstreku na trh a o dôvodoch týchto opatrení.
§ 7
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 8
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 288/2006 Z. z. o technických požiadavkách na systémy zabraňujúce rozstreku pre určité kategórie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 130/2007 Z. z.
§ 9
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 9. apríla 2011.
Iveta Radičová v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 71/2011 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 91/226/EHS z 27. marca 1991 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o systémoch zabraňujúcich rozstreku pri určitých kategóriách motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 10) v znení smernice Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) a smernice Komisie 2010/19/EÚ z 9. marca 2010 (Ú. v. EÚ L 72, 20. 3. 2010).
1)
Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 8/2009 Z. z.
2)
Bod 4 časť A príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá.
3)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1009/2010 z 9. novembra 2010 o požiadavkách typového schvaľovania krytov kolies určitých motorových vozidiel a ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 292, 10. 11. 2010).
6)
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 407/2009 Z. z.
15)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 114 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.