72/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

72
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
zo 14. marca 2011,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 7 a § 31 ods. 15 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení vyhlášky č. 652/2005 Z. z. a vyhlášky č. 471/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 22 odsek 1 znie:
„(1)
Ak uchádzač neprospel najviac z dvoch predmetov v písomnej časti teoretickej skúšky alebo ústnej časti teoretickej skúšky alebo ak neuspel pri praktickej skúške, môže písomne požiadať plavebnú správu o vykonanie opravnej skúšky.“.
2.
V § 24 odsek 2 znie:
„(2)
Prílohami k žiadosti o vykonanie skúšky sú:
a)
lekársky posudok1) nie starší ako tri mesiace,
b)
doklad o ukončení minimálne základného vzdelania a
c)
potvrdenie o absolvovaní kvalifikačného kurzu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 25. februára 2010 č. 4052/2010/ SCLVD/z. 08639-M o minimálnych požiadavkách na zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla (oznámenie č. 75/2010 Z. z.) v znení výnosu zo 6. decembra 2010 č. 19029/2010/SCLVD/z. 50646-M (oznámenie č. 466/2010 Z. z.).“.
3.
V § 25 sa za slová „dovoleného zaťaženia“ vkladá čiarka a slová „okrem plte určenej na prepravu osôb,“.
4.
V § 26 a 27 sa za slová „18 rokov“ vkladajú slová „a úspešne vykonal skúšku z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie A“.
5.
V § 28 sa slová „malé plavidlo zvláštnej konštrukcie“ nahrádzajú slovami „plť určenú na prepravu osôb na príslušnom úseku vodnej cesty“ a za slovom „rokov“ sa vypúšťa bodkočiarka a slová „ak ide o vykonávanie športovej činnosti, 16 rokov“.
6.
§ 29 znie:
㤠29
(1)
Žiadosť o vykonanie skúšky podáva osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu písomne plavebnej správe na predpísanom tlačive najneskôr sedem kalendárnych dní pred vyhláseným termínom skúšky určeným plavebnou správou.
(2)
Uchádzač, ktorý nevykonal skúšku najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa vydania potvrdenia o absolvovaní kvalifikačného kurzu, absolvuje kvalifikačný kurz opätovne.
(3)
Ak uchádzač splnil predpísané podmienky, môže vykonať skúšku, o čom plavebná správa upovedomí osobu poverenú vykonávaním kvalifikačného kurzu, ktorá prihlásila uchádzača na skúšku. Ak uchádzača nemôže na skúšku prihlásiť osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu, u ktorej uchádzač absolvoval kvalifikačný kurz, môže ho prihlásiť iná osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu.
(4)
Ak uchádzač nesplnil predpísané podmienky, plavebná správa o tom upovedomí osobu poverenú vykonávaním kvalifikačného kurzu, ktorá prihlásila uchádzača na skúšku s odôvodnením, ktoré podmienky nesplnil.“.
7.
§ 31 sa vypúšťa.
8.
V § 32 ods. 2 sa vypúšťa slovo „písomného“.
9.
V § 32 ods. 3 sa za slovo „skúšku“ vkladajú slová „a praktickú skúšku“.
10.
V § 32 odsek 4 znie:
„(4)
Praktická skúška sa vykonáva na výcvikovom plavidle za účasti najmenej dvoch členov skúšobnej komisie.“.
11.
V § 32 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:
„(5)
Obsahom teoretickej skúšky je overenie vedomostí
a)
z Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách,
b)
z plavebného zemepisu,
c)
z plavebnej náuky,
d)
zo všeobecne záväzných právnych predpisov vo vnútrozemskej plavbe,
e)
zo stavby lodí,
f)
zo strojových zariadení lodí,
g)
z lodnej elektrotechniky,
h)
z teórie plachtenia.
(6)
Rozsah jednotlivých častí teoretickej skúšky z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla je uvedený v prílohe č. 4.
(7)
Obsahom praktickej skúšky je overenie týchto zručností:
a)
plánovanie plavby,
b)
príprava malého plavidla na plavbu,
c)
kormidlovanie a plavba určeným kurzom; ak ide o skúšku z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D, plavba na príslušnom úseku vodnej cesty,
d)
kotvenie, státie, manévrovanie; ak ide o malé plavidlo plávajúce pomocou plachiet, s použitím plachiet aj motora,
e)
práce na palube vrátane prác s lanami,
f)
používanie záchranných prostriedkov,
g)
riešenie mimoriadnych situácií (napríklad človek cez palubu, požiar na palube).“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 8.
12.
V § 33 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Ak uchádzač neprospel z teoretickej skúšky alebo neuspel pri praktickej skúške, osoba poverená na vykonávanie kvalifikačného kurzu na žiadosť uchádzača písomne požiada plavebnú správu o vykonanie opravnej skúšky.
(2)
Ak uchádzač neprospel pri prvej opravnej skúške, osoba poverená na vykonávanie kvalifikačného kurzu na žiadosť uchádzača písomne požiada plavebnú správu o vykonanie druhej opravnej skúšky, ktorej výsledok je konečný.
(3)
Prvú opravnú skúšku môže uchádzač vykonať najskôr po dvoch týždňoch odo dňa konania skúšky a najneskôr do jedného roka odo dňa konania skúšky. Druhú opravnú skúšku môže uchádzač vykonať najskôr po dvoch týždňoch odo dňa konania prvej opravnej skúšky a najneskôr do jedného roka odo dňa konania skúšky.“.
13.
V § 34 ods. 1 prvá veta znie: „Uchádzačovi, ktorý úspešne vykonal skúšku, vydá plavebná správa preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla na základe ním podanej písomnej žiadosti.“.
14.
Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠35a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2011
(1)
Preukazy odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D okrem preukazov odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D – malé plavidlo zvláštnej konštrukcie plť, vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do 31. 12. 2012.
(2)
Preukazy odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D – malé plavidlo zvláštnej konštrukcie plť, vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti.
(3)
Výmena preukazov odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D sa vykoná na základe písomnej žiadosti na tlačive vydanom plavebnou správou, ku ktorej žiadateľ priloží kópiu pôvodného preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D. Pri výmene preukazov odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D, žiadateľ pôvodný preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D odovzdá plavebnej správe.“.
15.
Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 4 k vyhláške č. 12/2005 Z. z.
ROZSAH JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ TEORETICKEJ SKÚŠKY Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI VODCU MALÉHO PLAVIDLA
I. Rozsah teoretickej skúšky z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie A
1. Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách
1.1 Všeobecná časť
1.2 Optická signalizácia plavidiel
1.3 Zvuková signalizácia a rádiové spojenie
1.4 Signálne znaky a znakovanie vodnej cesty
1.5 Pravidlá plavby
1.6 Pravidlá na státie
1.7 Ochrana vôd a nakladanie s odpadmi na plavidle
1.8 Osobitné ustanovenia pre plavbu malých plavidiel
1.9 Doplnkové pravidlá pre plavbu na vodných cestách Slovenskej republiky
2. Plavebný zemepis
2.1 Fyzikálny zemepis
2.2 Charakteristika európskych vnútrozemských vodných ciest
3. Plavebná náuka
3.1 Vedenie plavidla s prihliadnutím na vplyv vetra, prúdov a ponoru na hodnotenie dostatočnej plávateľnosti a stability plavidiel
3.2 Úloha a činnosť kormidla a propulzora
3.3 Manévrovanie, kotvenie a státie
3.4 Nautické pomôcky
4. Základné právne predpisy vo vnútrozemskej plavbe
4.1 Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4.2 Vykonávacie právne predpisy k zákonu o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
II. Rozsah teoretickej skúšky z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie B
1. Stavba lodí
1.1 Základné znalosti komponentov lodí
2. Strojové zariadenia lodí
2.1 Základné znalosti práce motorov
2.2 Prevádzka a kontrola hlavných motorov
3. Lodná elektrotechnika
3.1 Lodné elektrotechnické zariadenia
III. Rozsah teoretickej skúšky z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie C
1. Teória plachtenia
1.1 Technika plachtenia
IV. Rozsah teoretickej skúšky z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D
1. Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách
1.1 Všeobecná časť
1.2 Optická signalizácia plavidiel
1.3 Zvuková signalizácia
1.4 Signálne znaky a znakovanie vodnej cesty
1.5 Pravidlá plavby
1.6 Pravidlá na státie
1.7 Ochrana vôd a nakladanie s odpadmi na plavidle
1.8 Osobitné ustanovenia pre plavbu malých plavidiel
1.9 Doplnkové pravidlá pre plavbu na vodných cestách Slovenskej republiky
2. Plavebný zemepis
2.1 Fyzikálny zemepis
3. Plavebná náuka
3.1 Vedenie plavidla s prihliadnutím na vplyv vetra, prúdov a ponoru na hodnotenie dostatočnej plávateľnosti a stability plavidiel
3.2 Manévrovanie, kotvenie a státie
3.3 Nautické pomôcky
4. Základné právne predpisy vo vnútrozemskej plavbe
4.1 Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4.2 Vykonávacie právne predpisy k zákonu o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
16.
V prílohe č. 5 poznámkach bode 2.4 sa slová „malé plavidlo zvláštnej konštrukcie“ nahrádzajú slovami „plť určenú na prepravu osôb na príslušnom úseku vodnej cesty“ a slová „Kleinfahrzeugen von besonderer Konstruktion“ sa nahrádzajú slovami „Flößen für Fahrgästenbefürderung am bestimten Fahrtstreckenabschnit“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.
Ján Figeľ v. r.