76/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.03.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

76
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. novembra 2010 bol v Belehrade podpísaný Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt podpísanej v Bruseli 18. septembra 2007.
Protokol nadobudol platnosť 18. februára 2011 v súlade s ustanovením článku 15 ods. 2 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt.
Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.