77/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.03.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

77
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 38 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 15. marca 2011 č. 1/2011 o registri bankových úverov a záruk.
Opatrením sa ustanovujú podrobnosti o údajoch poskytovaných do registra bankových úverov a záruk bankami, pobočkami zahraničných bánk a Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky a o údajoch poskytovaných z registra bankových úverov a záruk bankám, pobočkám zahraničných bánk, Exportno-importnej banke Slovenskej republiky a klientom týchto inštitúcií.
Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 30. mája 2003 č. 2/2003 o registri úverov a záruk (oznámenie č. 237/2003 Z. z.) v znení opatrenia č. 7/2004 (oznámenie č. 322/2004 Z. z.), opatrenia č. 4/2005 (oznámenie č. 420/2005 Z. z.) a opatrenia č. 2/2006 (oznámenie č. 462/2006 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 15. apríla 2011.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 6/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.