8/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

8
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. apríla 2010 bola v Biškeku podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kirgizskej republiky o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov.
Dohoda nadobudla platnosť 19. novembra 2010 v súlade s článkom 11 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.