80/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

80
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 23. marca 2011
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
1.
vyhlasujem
podľa § 48 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
2.
určujem
a)
podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 25. júna 2011,
b)
podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Richard Sulík v. r.
Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 80/2011 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 25. júna 2011
Obec Volí sa Okres Kraj
Jablonica   poslanci Senica Trnavský kraj
Trebichava starosta   Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
Nový Tekov starosta   Levice
Nitriansky kraj
Starý Hrádok   poslanec
Bajtava starosta   Nové Zámky
Jedľové Kostoľany starosta   Zlaté Moravce
Oščadnica starosta   Čadca Žilinský kraj
Kvačany   poslanec Liptovský Mikuláš
Vyšná Boca starosta poslanci
Horná Mičiná   poslanci Banská Bystrica Banskobystrický kraj
Banský Studenec starosta   Banská Štiavnica
Dolná Lehota starosta poslanci Brezno
Bzovská Lehôtka starosta   Zvolen
Lenartov starosta   Bardejov Prešovský kraj
Hradisko   poslanci Kežmarok
Harakovce starosta   Levoča
Levoča primátor  
Lažany starosta   Prešov
Svinia starosta poslanci
Husák starosta   Sobrance Košický kraj
Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 80/2011 Z. z.
LEHOTY
na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 25. júna 2011
Lehota § – ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 – 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb obec 1. 4. 2011
65 dní 9 – 3 Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva obecné
zastupiteľstvo
21. 4. 2011
55 dní 16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listín politické strany
a nezávislí kandidáti
1. 5. 2011
55 dní 14 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 1. 5. 2011
50 dní 14 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania
miestnej volebnej  komisie
miestna
volebná komisia
6. 5. 2011
45 dní 17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie  kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a  na starostu obce miestna
volebná komisia
11. 5. 2011
40 dní 10 – 2 Určenie volebných miestností starosta obce 16. 5. 2011
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna
volebná komisia
21. 5. 2011
30 dní 13 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisie obvodná
volebná komisia
26. 5. 2011
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb obec 31. 5. 2011
20 dní 15 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 5. 6. 2011
17 dní 30 – 1 Začiatok volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
8. 6. 2011
15 dní 15 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková
volebná komisia
10. 6. 2011
48 hodín 30 – 3 Ukončenie volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
23. 6. 2011
  26 – 1 Volebný deň okrsková
volebná komisia
25. 6. 2011