81/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

81
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 14. marca 2011
o zálohovaní obalov na nápoje
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 21 písm. a) zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje
a)
výšku zálohu za zálohované, opakovane použiteľné obaly,
b)
zoznam zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a výšku zálohu za ne.
§ 2
Výška zálohu za zálohované opakovane použiteľné obaly na nápoje je
a)
0,13 eura za jeden obal pre opakovane použiteľné obaly na nápoje1) do objemu 2 000 ml vrátane okrem obalov uvedených v písmene b),
b)
0,27 eura za jeden obal pre sklené opakovane použiteľné obaly na pivo2) s iným ako korunkovým uzáverom,
c)
40 eur pre opakovane použiteľné obaly na nápoje neuvedené v písmenách a) a b).
§ 3
(1)
Zoznam zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné:
a)
obaly z polyetyléntereftalátu (PET) na nápoje1) s objemom nad 500 ml vrátane,
b)
obaly z polyetyléntereftalátu (PET) na vody3) s objemom nad 500 ml vrátane,
c)
hliníkové plechovky na nápoje s objemom do 500 ml vrátane.
(2)
Výška zálohu za obaly uvedené v odseku 1 je 0 eur za jeden obal.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.
v z. Branislav Cimerman v. r.
1)
§ 3 ods. 4 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).
2)
§ 29 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje (oznámenie č. 357/2000 Z. z.).
3)
§ 2 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100 (oznámenie č. 357/2000 Z. z.).