85/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.03.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

85
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 195/2007 Z. z.
výnos zo 14. marca 2011 č. 02374-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. februára 2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky v potravinách (oznámenie č. 67/2008 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2010 č. 08936/2010-OL (oznámenie č. 149/2010 Z. z.) a výnosu Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. septembra 2010 č. 18764/2010-OL (oznámenie č. 397/2010 Z. z.).
Týmto výnosom sa upravujú požiadavky na používanie niektorých prídavných látok v potravinách, upravuje a stanovuje sa špecifikácia pre niektoré prídavné látky používané v potravinách.
Výnos nadobúda účinnosť 31. marca 2011.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 11/2011 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a v čiastke č. 5/2011 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.