89/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.03.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

89
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
opatrenie z 24. marca 2011 č. 07045-35/2011-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003-OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.
Opatrenie je uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1. apríla 2011 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.