9/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

9
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. decembra 2010 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku.
Dohoda nadobudla platnosť 22. decembra 2010 v súlade s článkom 7 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.