97/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

97
ZÁKON
z 31. marca 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 86h ods. 1 sa vypúšťajú slová „a preukázať platobnú schopnosť podľa § 14 ods. 11“.
2.
Za § 86h sa vkladá § 86i, ktorý znie:
㤠86i
Ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) a b) a ods. 9 a § 52 ods. 2 sa do 30. júna 2012 neuplatňujú.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.