98/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.04.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

98
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 51 ods. 4 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 22. marca 2011 č. 2/2011 o predkladaní výkazov poisťovňami a zaisťovňami, ktoré sú predmetom dohľadu nad skupinou.
Opatrením sa ustanovujú na účel výkonu dohľadu na diaľku výkazy na získanie detailných informácií na štvrťročnej báze o vnútroskupinových transakciách realizovaných v rámci poisťovní alebo zaisťovní, nad ktorými Národná banka Slovenska vykonáva dohľad v rámci skupiny.
Opatrenie nadobúda účinnosť 15. apríla 2011.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 7/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.