99/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.04.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

99
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 25. marca 2011 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
1.
Dodatok č. 1 z 10. februára 2011 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2010 až 2012 z 2. decembra 2009 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským združením výrobcov piva a sladu.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2011 z 2. marca 2011 uzavretá medzi Združením zamestnávateľov technických služieb v poľnohospodárstve a lesníctve Slovakia
a
Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.
3.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2011 až 2013 zo 17. januára 2011 uzavretá medzi Organizáciou zamestnávateľov skupiny COOP Jednota
a
Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.
4.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2011 až 2013 z 15. februára 2011 uzavretá medzi Slovenskou bankovou asociáciou
a
Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.