c119-r1/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
v zákone č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
V čl. II tridsiatom deviatom bode v § 52m ods. 3 slová „do 31. júna“ majú správne znieť: „do 30. júna“ a v čl. VII treťom bode úvodná veta „Za § 567i sa vkladá § 567j, ktorý vrátane nadpisu znie:“ má správne znieť: „Za § 567j sa vkladá § 567k, ktorý vrátane nadpisu znie:“ a § 567j má byť označený ako § 567k.