c120-r1/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.11.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 217/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvedenia a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou
1.
V § 6 ods. 1 sa v popise veličiny OVt-2 vypúšťajú nesprávne uvedené slová „v kalkulácii oprávnených nákladov“.
2.
V § 7 ods. 1 sa v popise veličiny OSt-2 vypúšťajú nesprávne uvedené slová „v kalkulácii oprávnených nákladov“.