c130-r1/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
v zákone č. 388/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
V čl. I šesťdesiatom piatom bode úvodná veta „Za § 372s sa vkladá § 372t, ktorý vrátane nadpisu znie:“ má správne znieť: „Za § 372t sa vkladá § 372u, ktorý vrátane nadpisu znie:“ a § 372t má byť označený ako § 372u.
V čl. V druhom bode úvodná veta „Za § 14b sa vkladá § 14c, ktorý znie:“ má správne znieť: „Za § 14c sa vkladá § 14d, ktorý znie:“ a § 14c má byť označený ako § 14d.