c24-r1/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.03.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v zákone č. 468/2010 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 497/2009 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2010 a ktorým sa dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V čl. II prvom bode v § 7 ods. 3 má byť namiesto slova „rozpočtovými“ správne uvedené slovo „rozpočtovanými“ a namiesto slova „rozpočtové“ má byť správne uvedené slovo „rozpočtované“.