c82-r1/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.08.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
v zákone č. 223/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
V čl. I dvanástom bode v § 5 ods. 4 písm. b) nad slovom „osoby“ má byť umiestnený odkaz 11 a v odseku 6 na konci nad slovom „predpisu“ má byť umiestnený odkaz 12. V čl. VI dvadsiatom šiestom bode v § 23a má byť posledný odsek označený ako odsek 5.