c88-r1/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.08.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v zákone č. 250/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V čl. IV piatom bode úvodná veta „Za § 52j sa vkladá § 52k, ktorý vrátane nadpisu znie:“ má správne znieť: „Za § 52k sa vkladá § 52l, ktorý vrátane nadpisu znie:“ a § 52k má byť označený ako § 52l.