100/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

100
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 9. marca 2012,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o tlačivách veterinárneho lekárskeho predpisu, osobitných tlačivách veterinárneho lekárskeho predpisu označených šikmým modrým pruhom, podrobnosti o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 3 písm. b) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Tlačivo veterinárneho lekárskeho predpisu sa vyhotovuje s rozmerom 105 mm × 148,5 mm.
(2)
Číslo tlačiva veterinárneho lekárskeho predpisu tvorí kombinácia šesťmiestneho poradového čísla a troch písmen.
(3)
Vzor tlačiva veterinárneho lekárskeho predpisu je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
(1)
Osobitné tlačivo veterinárneho lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom sa vyhotovuje s rozmerom 105 mm × 148,5 mm.
(2)
Označenie šikmým modrým pruhom na osobitných tlačivách veterinárneho lekárskeho predpisu smeruje uhlopriečne z ľavej dolnej strany do pravej hornej strany tlačiva. Šírka šikmého modrého pruhu je 10 mm.
(3)
Číslo osobitného tlačiva veterinárneho lekárskeho predpisu označeného šikmým modrým pruhom tvorí kombinácia šesťmiestneho poradového čísla a troch písmen.
(4)
Vzor osobitného tlačiva veterinárneho lekárskeho predpisu označeného šikmým modrým pruhom je uvedený v prílohe č. 2 a vzor knihy veterinárnych predpisov v prílohe č. 3.
§ 3
Tlačivo veterinárneho lekárskeho predpisu a osobitné tlačivo veterinárneho lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom tvorí prvopis a dve kópie. Vyplnený prvopis tlačiva si ponecháva verejná lekáreň; prvá kópia je určená pre chovateľa zvierat a druhú kópiu si ponecháva veterinárny lekár.
§ 4
Tlačivá veterinárneho lekárskeho predpisu a osobitné tlačivá veterinárneho lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom vyhotovené do 31. marca 2012 možno používať do 31. decembra 2012.
§ 5
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 196/2008 Z. z. o vyhotovení tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu, osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu označených šikmým modrým pruhom a o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív v znení vyhlášky č. 234/2009 Z. z.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.
Zsolt Simon v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 100/2012 Z. z.
VzorTlačivo veterinárneho lekárskeho predpisu
Obrázok 01
Príloha č. 2 k vyhláške č. 100/2012 Z. z.
VzorOsobitné tlačivo veterinárneho lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom
Obrázok 02
Príloha č. 3 k vyhláške č. 100/2012 Z. z.
VzorKniha na evidenciu osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu
Poradové
číslo
výdaja/príjmu
Dátum
príjmu
Prijaté od Dátum
výdaja
Vydané veterinárnemu
lekárovi
Množstvo
v ks
Evidenčné čísla
vydaných/prijatých
tlačív
meno podpis meno
adresa
podpis