101/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

101
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 7 ods. 10 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní
opatrenie z 28. februára 2012 č. 5/2012 o podrobnostiach o obsahu štatútu podielového fondu a štatútu strešného podielového fondu (ďalej len „opatrenie“).
Opatrením sa ustanovujú podrobnosti o obsahu štatútu podielového fondu týkajúce sa
– upozornenia podľa § 157 ods. 4 zákona,
– údajov o podielovom fonde,
– údajov o správcovskej spoločnosti,
– údajov o depozitárovi podielového fondu,
– zamerania a cieľov investičnej politiky,
– pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika,
– zásad hospodárenia s majetkom v podielovom fonde a nákladov, ktoré môžu byť uhrádzané z majetku v podielovom fonde,
– stratégie uplatňovania hlasovacích práv,
– pravidiel oceňovania,
– podielových listov, počiatočnej hodnoty podielu, postupov a podmienok vydávania podielových listov a uplatnenia práva na vyplatenie podielových listov,
– poplatkov spojených s vydaním a vyplatením podielového listu,
– postupu pri zmene štatútu podielového fondu,
– vyhlásenia predstavenstva správcovskej spoločnosti.
Opatrením sa tiež ustanovujú osobitné podrobnosti o obsahu štatútu
– zberného fondu,
– verejného špeciálneho podielového fondu nehnuteľností,
– verejného špeciálneho podielového fondu alternatívnych investícií,
– špeciálneho podielového fondu profesionálnych investorov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2012.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 11/2012 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.