102/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

102
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 29. februára 2012 uložená táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa:
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2012 – 2014 z 23. januára 2012 uzavretá medzi Energeticko – Chemickým odborovým zväzom, Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu SR
a
Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.