104/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

104
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. januára 2012 bol v Prahe podpísaný Protokol medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu na roky 2012 – 2016.
Protokol nadobudol platnosť 26. januára 2012 v súlade s článkom 23 ods. 1.
Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.
Dňom nadobudnutia platnosti tohto protokolu sa skončila platnosť Protokolu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže, telovýchovy a športu na roky 2002 – 2006, podpísaného v Levoči 21. septembra 2001 (oznámenie č. 468/2001 Z. z.).