104/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

104
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. januára 2012 bol v Prahe podpísaný Protokol medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu na roky 2012 – 2016.
Protokol nadobudol platnosť 26. januára 2012 v súlade s článkom 23 ods. 1.
Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.
Dňom nadobudnutia platnosti tohto protokolu sa skončila platnosť Protokolu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže, telovýchovy a športu na roky 2002 – 2006, podpísaného v Levoči 21. septembra 2001 (oznámenie č. 468/2001 Z. z.).