106/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

106
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 9. marca 2012,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 Z. z. o mede
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 349/2011 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 Z. z. o mede sa mení takto:
V prílohe č. 1 body 4.1. a 4.2. znejú:
„4.1.
med neuvedený nižšie a zmesi z takýchto druhov medu                    najviac 0,8 mS/cm
4.2.
medovicový med a gaštanový med a ich zmesi okrem uvedených v ďalšom texte                    najmenej 0,8 mS/cm“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.
Zsolt Simon v. r.