107/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

107
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 8. marca 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 26 písm. a) až e) zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení vyhlášky č. 543/2006 Z. z., vyhlášky č. 556/2008 Z. z. a vyhlášky č. 377/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. d) sa slová „banky alebo Sociálnej poisťovne“ nahrádzajú slovami „banky, Sociálnej poisťovne alebo iného príslušného orgánu, ktorý dávku priznal,“.
2.
V § 3 ods. 1 písm. e) sa slovo „z“ nahrádza slovami „zo starobného dôchodkového sporenia“.
3.
V § 3 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
dávky a príspevkov v hmotnej núdzi právoplatné rozhodnutie o priznaní dávky a príspevkov v hmotnej núdzi a potvrdenie o poberaní dávky a príspevkov v hmotnej núdzi,“.
Doterajšie písmená h) až o) sa označujú ako písmená i) až p).
4.
V § 3 ods. 1 písmeno m) znie:
„m)
príjmov zo samostatnej zárobkovej činnosti, nájmu a podnájmu čestné vyhlásenie žiadateľa a kópia posledného podaného daňového priznania, prípadne potvrdenie príslušného daňového úradu o jednotlivých čiastkových základoch dane a o uplatnení daňového bonusu za posledné zdaňovacie obdobie,“.
5.
V § 3 ods. 1 sa za písmeno m) vkladajú nové písmená n) a o), ktoré znejú:
„n)
príjmov z účasti v obchodnej spoločnosti čestné vyhlásenie žiadatela a kópia posledného podaného daňového priznania, prípadne potvrdenie príslušného daňového úradu o jednotlivých čiastkových základoch dane a o uplatnení daňového bonusu za posledné zdaňovacie obdobie, potvrdenie o vyplatenom podiele na zisku, prípadne vyrovnacom podiele alebo podiele na likvidačnom zostatku,
o)
príjmov z funkcie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti čestné vyhlásenie žiadateľa a kópia posledného podaného daňového priznania, prípadne potvrdenie príslušného daňového úradu o jednotlivých čiastkových základoch dane a o uplatnení daňového bonusu za posledné zdaňovacie obdobie, potvrdenie o vyplatenej odmene za výkon funkcie štatutárneho orgánu,“.
Doterajšie písmená n) až p) sa označujú ako písmená p) až s).
6.
V § 3 ods. 1 písm. l), p) až s) sa vypúšťajú slová „s osvedčeným podpisom podľa osobitných predpisov 3) alebo podpísané pred zamestnancom Centra právnej pomoci“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
7.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Dokladmi preukazujúcimi skutočnosti uvedené v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci podľa § 24b ods. 1 zákona a v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v konaní o administratívnom vyhostení podľa § 24c ods. 2 zákona, sú obdobné doklady ako doklady uvedené v odseku 1.“.
8.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 544/2005 Z. z.
Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci
9.
V prílohách č. 2 a 3 sa v časti D. 1 vypúšťajú slová „(s osvedčeným podpisom, prípadne podpísané pred zamestnancom centra)“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.
Lucia Žitňanská v. r.