113/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

113
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
zo 7. marca 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 1 a § 62 ods. 14 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a podľa § 5 ods. 5 zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 5 prvej vete sa za slová „majstra odbornej výchovy“ vkladajú slová „alebo učiteľa odbornej praxe“ a v druhej vete sa za slovo „učiteľa“ vkladajú slová „odbornej praxe“.
2.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Poradie a dĺžky prestávok určí riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a rade školy, pričom spravidla po tretej vyučovacej hodine je prestávka najmenej 20 minút. Ak vyučovanie žiakov tej istej triedy pokračuje aj popoludní, medzi dopoludňajším a popoludňajším vyučovaním je prestávka najmenej 30 minút.“.
3.
V § 4 ods. 3 sa vypúšťa prvá veta.
4.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2012
Žiak strednej školy, ktorý začal štúdium v študijnom odbore alebo učebnom odbore podľa doterajších predpisov, dokončí štúdium v príslušnom študijnom odbore alebo učebnom odbore podľa doterajších predpisov.“.
5.
Prílohy č. 2 až 9 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 2 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.
Sústava študijných odborov a zameraní študijných odborov na gymnáziách
Kód Študijný odbor Nadväznosť
podľa
doterajších
právnych
predpisov
Študijný odbor – zameranie
7902 J gymnázium 7902 5
7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium 7902 5 74
7902 J 77 gymnázium – šport 7902 5 77
Príloha č. 3 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.
Sústava skupín učebných odborov a učebných odborov a zameraní učebných odborov na stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie
Kód SKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV Nadväznosť podľa
doterajších právnych
predpisov
Najvyšší počet žiakov
na jedného majstra
odbornej výchovy
Poznámka
Učebný odbor 1. ročník 2. ročník
24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II        
2477 F obrábanie kovov 2477 0 12 12  
2478 F strojárska výroba 2478 0 12 12  
           
27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV        
2752 F výroba úžitkového skla 2752 0 7 7 1), 2)
           
29 POTRAVINÁRSTVO        
2982 F potravinárska výroba 2982 0 12 12  
           
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO        
3161 F praktická žena 3161 0  12 12  
3178 F výroba konfekcie 3178 0 15 12  
3179 F textilná výroba 3179 0 12 12  
           
32 SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI        
3282 F výroba obuvi 3282 0 12 12  
3283 F výroba koženej galantérie 3283 0 12 12  
3284 F kožušnícka výroba 3284 0 12 12  
           
33 SPRACÚVANIE DREVA        
3383 F spracúvanie dreva 3383 0 12 12  
           
36 STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA        
3686 F stavebná výroba 3686 0 12 12  
           
45 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II        
4572 F poľnohospodárska výroba 4572 0 12 12  
4579 F lesná výroba 4579 0 15 12  
           
64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II        
6449 F technické služby v autoservise 6449 0 10 10  
Vysvetlivky:
1) Učebný odbor strednej odbornej školy, ktorého štúdium trvá tri roky.
2) V treťom ročníku sedem žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.
Sústava skupín učebných odborov a učebných odborov a zameraní učebných odborov
na stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa stredné odborné vzdelanie
Kód  SKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV  Nadväznosť podľa
doterajších právnych
predpisov
 
Kód študijného
odboru pre absolventov
učebných odborov
 
Najvyšší počet
žiakov na jedného
majstra odbornej
výchovy
 
Po-
znám-
ka
 
Učebný odbor 
Učebný odbor – zameranie  1. ročník  2. až 3. ročník 
21  BANÍCTVO, GEOLÓGIA A GEOTECHNIKA           
2176 H  mechanik banských prevádzok  2176 2  2153 L   
2414 L 01 
2417 L 
             
22   HUTNÍCTVO           
2275 H  hutník  2275 2 01  2414 L 03  12   
2275 2 02 
2275 2 03 
2275 2 04 
2285 H  zlievač  2401 2  2414 L 03  12  12   
2414 L 04  
2287 H  modelár  2436 2  2414 L 02  12  12   
2414 L 03 
2414 L 04 
3347 L 
             
24  STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II           
2423 H  nástrojár  2423 2  2414 L 01  12  12   
2414 L 02 
2414 L 04 
2432 H  puškár  2432 2  2414 L 01  12  12   
2414 L 02 
2414 L 04 
6403 L 
2433 H  obrábač kovov  2431 2  2414 L 01  12  12   
2414 L 02 
2433 2  2414 L 04 
2435 H  klampiar           
2435 H 01  klampiar – strojárska výroba  2435 2 01  2414 L 01  12  12   
2414 L 03 
2414 L 04 
6403 L 
2435 H 02  klampiar – stavebná výroba  2435 2 02  2414 L 01  12  12  1) 
2414 L 03 
3659 L 
6403 L 
2439 H  lakovník  2439 2  2414 L 01  12  12   
6403 L 
2463 H  hodinár  2463 2  2414 L 01  12   
2414 L 04 
2675 L 03 
6403 L 
2464 H  strojný mechanik  2464 2  2414 L 01  12  12   
2414 L 04 
2417 L 
2466 H  mechanik opravár           
2466 H 01  mechanik opravár – plynárenské zariadenia  2466 2 01  2414 L 01  12  12   
2414 L 04 
2415 L 
2417 L 
2466 H 02  mechanik opravár – stroje a zariadenia  2466 2 02  2414 L 01  12  12   
2414 L 04 
2417 L 
3454 L 
2466 H 04  mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia  2466 2 04  2414 L 01  10  10   
2414 L 04 
2417 L 
4526 L 
2466 H 10  mechanik opravár – koľajové vozidlá  2466 2 10  2414 L 01  12  12   
2414 L 04 
2417 L 
2466 H 21  mechanik opravár – hasičská technika  2466 2 21  2414 L 01  12  10     
2414 L 04 
2417 L 
2487 H  autoopravár           
2487 H 01  autoopravár – mechanik  2487 2 01  2414 L 01  12  10   
2414 L 04 
2417 L 
2675 L 03 
3757 L 
6403 L 
2487 H 02  autoopravár – elektrikár  2487 2 02  2675 L 03  12  10   
3757 L 
6403 L 
2487 H 03  autoopravár – karosár  2487 2 03  2414 L 01  12  10   
2414 L 03 
2414 L 04 
6403 L 
2487 H 04  autoopravár – lakovník  2487 2 04  2414 L 01  12  10   
2414 L 04 
6403 L 
2488 H  mechanik špecialista automobilovej výroby  2488 2  2414 L 01  12  12   
2414 L 04 
2417 L 
             
26  ELEKTROTECHNIKA           
2683 H  elektromechanik           
2683 H 11  elektromechanik – silnoprúdová technika  2680 2 11  2675 L 01  12  10   
2675 L 02 
2675 L 03 
6403 L 
2683 H 12  elektromechanik – automatizačná technika  2683 2 12  2675 L 03  12  10   
6403 L 
2683 H 13  elektromechanik – telekomunikačná technika  2683 2 13  2675 L 03  12  10   
6403 L 
2683 H 14  elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika  2683 2 14  2675 L 03  12  10   
2676 L 
6403 L 
2683 H 15  elektromechanik – úžitková technika  2683 2 15  2675 L 01  12  10   
2675 L 02 
2675 L 03 
6403 L 
             
27  TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV           
2738 H  operátor sklárskej výroby           
2738 H 01  operátor sklárskej výroby – výroba dutého a lisovaného skla  2738 2 01  2737 L  10  10   
2738 H 02  operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych automatov  2738 2 02  2737 L  10  10   
2738 H 03  operátor sklárskej výroby – úprava a zošľachťovanie plochého skla  2738 2 03  2737 L  10  10   
2738 H 04  operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky  2738 2 04  2737 L  10  10   
2738 2 07  6403 L 
2738 H 05  operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie a ozdobných predmetov  2738 2 05  2737 L  10  10   
6403 L 
2738 H 06  operátor sklárskej výroby – brúsenie skla  2738 2 06  2737 L  10  10   
             
28  TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA           
2866 H  gumár plastikár  2866 2 01  2890 L  12  12  2) 
2866 2 02 
2877 H  chemik pre udržiavanie textilných výrobkov a ďalšie služby  2873 2 02  2890 L  12  12   
2877 2 
2878 H  biochemik           
2878 H 01  biochemik – mliekarská výroba  2878 2 01  2982 L 04  12  10   
2878 H 02  biochemik – výroba piva a sladu  2878 2 02  2982 L 08  12  10   
2878 H 03  biochemik – liehovarnícka výroba a výroba vína  2878 2 03  2982 L 09  12  10   
2889 H  chemik           
2889 H 01  chemik – chemickotechnologické procesy  2889 2 01  2890 L  12  12   
2889 H 04  chemik – spracúvanie kaučuku a plastov  2889 2 04  2890 L  12  12   
             
29  POTRAVINÁRSTVO           
2954 H  mäsiar  2954 2  2952 L  10  10   
2982 L 01 
2955 H  mäsiar, lahôdkár  2955 2  2952 L  10  10   
2982 L 01 
6403 L 
2962 H  pekár  2962 2  2952 L  10  10   
6403 L 
2963 H  mlynár a cestovinár  2963 2  2952 L  10  10   
2982 L 06 
2964 H  cukrár  2964 2  2952 L  10  10   
2982 L 02 
2982 L 07 
6403 L 
6421 L 
2965 H  cukrovinkár pečivár  2965 2 01  2952 L  15  10   
2965 2 02  2982 L 02 
6403 L 
2978 H  cukrár pekár  2978 2  2952 L  10  10   3), 4) 
2982 L 02 
6403 L 
             
31  TEXTIL A ODEVNÍCTVO           
3146 H  tkáč  3146 2 01  3139 L  12  12   
6403 L 
3151 H   pletiar  3151 2  3139 L  12  12   
6403 L 
3152 H  krajčír           
3152 H 01  krajčír – pánske odevy  3152 2 01  3125 L  12  12   
3152 2 03  6403 L 
3185 2 01 
3152 H 02  krajčír – dámske odevy  3152 2 02  3125 L  12  12   
3152 2 03  6403 L 
3185 2 01 
             
32  SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI           
3250 H  remenár sedlár  3250 2  3248 L  12  12   
6403 L 
3251 H  kožušník  3251 2 02  3248 L  12  10   
6403 L 
3274 H  obuvník  3272 2  3248 L  12  10   
3274 2 07  6403 L 
3274 2 08 
33  SPRACÚVANIE DREVA            
3355 H  stolár  3355 2  3347 L  12  12   
3659 L 
6403 L 
3370 H  čalúnnik  3370 2  3347 L  12  12   
6403 L 
             
34  POLYGRAFIA A MÉDIÁ           
3473 H  polygraf           
3473 H 06  polygraf – grafik  3473 2 01  3454 L   
3473 2 02  6403 L 
3473 2 03 
3473 H 07  polygraf – tlačiar   3473 2 04  3454 L   
6403 L 
3473 H 08  polygraf – knihár   3473 2 05  3454 L   
6453 2  6403 L 
36  STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA           
3661 H  murár  3661 2  3659 L  12  12   
3664 2 
3665 2  6403 L 
3676 2 
3663 H  tesár  3663 2  3659 L  12  12  1) 
6403 L 
3668 H  montér suchých stavieb  3668 2  3659 L  12  12   
3676 2  6403 L 
3672 H  kamenár  3672 2  3659 L  12  10   
6403 L 
3673 H  kachliar  3673 2  3659 L  12  12   
3676 2  6403 L 
3675 H  maliar  3675 2  3659 L  12  10   
6403 L 
3678 H  inštalatér  3678 2  2414 L 01  12   
3676 2  3659 L 
6403 L 
3679 H  sklenár  3679 2  3659 L  12  10   
6403 L 
3680 H  podlahár  3680 2  3659 L  12   
3676 2  6403 L 
3684 H  strechár  3684 2  3659 L  12  1) 
3676 2  6403 L 
3688 H  kominár  3688 2  3659 L  12  10  1) 
6403 L 
             
37  DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE           
3762 H  železničiar  3762 2 01  3757 L  12  12   
3762 2 02 
3763 H  manipulant poštovej prevádzky a prepravy  3763 2  3756 L  12  10   
3766 H  lodník  3766 2  3757 L  12  12   
45  POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II           
4524 H  agromechanizátor, opravár  2466 2 14  4512 L  10  10   
4524 2  4526 L 
4574 2  6403 L 
4576 2 
4529 H  pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby  4529 2  4511 L  12  10     
4512 L 
6403 L 
4561 H  poľnohospodár           
4561 H 01  poľnohospodár – mechanizácia  4561 2 01  4526 L  10  10   
4561 H 02  poľnohospodár – farmárstvo  4561 2 02  4512 L  12  12   
4561 H 03  poľnohospodár – služby  4561 2 03  4512 L  12  12   
4562 H  lesokrajinár  4562 2  4521 L  12  10   
4567 H  poľnohospodár pre služby na vidieku  4567 2  nie je určený  12  10   
4569 H  viazač – aranžér kvetín  4569 2  4511 L  12  12   
6403 L 
4571 H  záhradník  4571 2  4511 L  12  12   
6403 L 
4575 H  mechanizátor lesnej výroby  4575 2  4521 L  10  10   
6403 L 
4578 H  rybár  4578 2  4508 L   12   
6403 L 
4580 H  chovateľ           
4580 H 02  chovateľ – chov koní a jazdectvo  4580 2 02  4512 L  12   
6403 L 
4580 H 03   chovateľ – chov oviec  4580 2 03  4512 L  12  10   
6403 L 
             
53  ZDRAVOTNÍCKE ODBORY VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKOLÁCH           
5371 H  sanitár  5371 3  nie je určený       
             
64  EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II           
6424 H  manikér-pedikér  6424 2  6403 L  12   
6423 L 
6444 H  čašník, servírka  6444 2  6403 L  12  10   
6421 L 
6445 H  kuchár  6445 2  6403 L  12  10   
6421 L 
6451 H  aranžér  6451 2  6403 L  12  10   
6411 L 
6452 H  fotograf  6452 2  6403 L  15  12   
6411 L 
6456 H  kaderník  6456 2  6403 L  15  10   
6426 L 
6460 H  predavač  6428 2  6403 L  12  10   
6460 2  6411 L 
6475 H  technicko-administratívny pracovník  6475 2  6403 L  12  12   
6476 L 
6489 H  hostinský, hostinská  6489 2  6403 L  12  10   
6421 L 
             
85  UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA II           
8541 H  umelecký kováč a zámočník  8541 2  6403 L   
8501 L 
8545 H  zlatník a klenotník  8545 2  6403 L  12  10   
8501 L 
8551 H  umelecký štukatér  3665 2  6403 L  12  10   
8551 2  8501 L 
8555 H  umelecký rezbár  8555 2  6403 L   
8501 L 
8557 H  umelecký stolár  8557 2  6403 L   
8501 L 
8559 H  umelecký čalúnnik a dekoratér  8559 2  6403 L   
8501 L 
8564 H  umelecký smaltér  8564 2  6403 L  12  10   
8501 L 
8571 H  umelecká vyšívačka  8571 2  6403 L   
8501 L 
8572 H  umelecká čipkárka  8572 2  6403 L   
8501 L 
8573 H  umelecký keramik  8573 2  6403 L  12  10   
8501 L 
8576 H  umelecký parochniar a maskér  8576 2  6403 L  12  10   
8501 L 
8582 H  umelecký krajčír  8582 2  6403 L   
8501 L 
Vysvetlivky:
1) V treťom ročníku pri práci vo výškach štyria žiaci na jedného majstra odbornej výchovy.
2) Pri preberaní učiva o vulkanizácii najviac šesť žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.
3) Učebný odbor strednej odbornej školy, ktorého štúdium trvá štyri roky.
4) Vo štvrtom ročníku desať žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.
Sústava skupín študijných odborov a študijných odborov a zameraní študijných odborov na stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie
Oddiel A
Sústava skupín študijných odborov a študijných odborov a zameraní študijných odborov na stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie
Kód  SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV  Nadväznosť podľa
doterajších právnych
predpisov
 
Po-
znám-
ka
 
Študijný odbor 
Študijný odbor – zameranie 
11  FYZIKÁLNO-MATEMATICKÉ VEDY     
1140 N  astronómia  1140 6  1) 
       
21  BANÍCTVO, GEOLÓGIA A GEOTECHNIKA     
2157 M  geológia, geotechnika a environmentalistika  2157 6  2) 
       
22  HUTNÍCTVO     
2234 M  zlievačstvo  2234 6  2) 
2235 M  hutníctvo  2235 6  2) 
       
23  STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I     
2381 M  strojárstvo  2381 6  2) 
2387 M  mechatronika  2387 6  2) 
26  ELEKTROTECHNIKA     
2675 M  elektrotechnika  2675 6  2) 
       
28  TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA     
2840 M  biotechnológia a farmakológia  2840 6  2) 
2841 M  technológia ochrany a tvorby životného prostredia  2841 6  2) 
2848 M  chemická informatika  2848 6  2) 
2849 M  kontrolné analytické metódy  2849 6  2) 
2885 M  chemická výroba  2885 6  2) 
       
29  POTRAVINÁRSTVO     
2940 M  potravinárstvo     
2940 M 01  potravinárstvo – výroba cukru a cukroviniek  2940 6 01  2) 
2940 M 03  potravinárstvo – spracúvanie múky  2940 6 03  2) 
2940 M 04  potravinárstvo – kvasná technológia  2940 6 04  2) 
2940 M 05  potravinárstvo – spracúvanie mlieka  2940 6 05  2) 
2940 6 10 
2940 M 06  potravinárstvo – spracúvanie mäsa  2940 6 06  2) 
2940 6 07 
2940 M 08  potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve  2940 6 08  2) 
2940 M 09  potravinárstvo – potravinár-kvalitár  2940 6 09  2) 
2949 M  výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín  2949 6  2) 
2951 M  výživa a šport  2951 6  2) 
       
31  TEXTIL A ODEVNÍCTVO     
3125 M  odevníctvo  3125 6 01  2) 
3155 6 
3158 M  styling a marketing    2) 
       
32  SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI     
3231 M  výroba obuvi a galantérneho tovaru  3231 6  2) 
       
33   SPRACÚVANIE DREVA      
3336 M  drevárstvo a nábytkárstvo     
3336 M 01  drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo  3336 6 01  2) 
3383 6 
3336 M 02  drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo  3336 6 02  2) 
3336 M 04  drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve  3336 6 04  2) 
3336 M 06  drevárstvo a nábytkárstvo – výroba hudobných nástrojov  3337 6 01  2) 
34  POLYGRAFIA A MÉDIÁ     
3431 M  polygrafia     
3431 M 01  polygrafia – polygrafická technológia  3431 6 01  2) 
3431 M 02  polygrafia – grafika tlačovín  3431 6 02  2) 
8262 6 
3432 M  obalová technika  3432 6  2) 
       
36  STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA     
3650 M  staviteľstvo  3650 6 01  2) 
3650 6 02 
3650 6 03 
3650 6 04 
3650 6 05 
3650 6 06 
3650 6 07 
3650 6 08  
3650 6 09 
3650 6 10 
3692 M  geodézia, kartografia a kataster  3692 6  2) 
37  DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE     
3739 M  elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách  3739 6  2) 
3760 M  prevádzka a ekonomika dopravy  3760 6  2) 
3765 M  technika a prevádzka dopravy  3765 6  2) 
       
39  ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY     
3916 M  životné prostredie  3916 6  2) 
3917 M  technické a informatické služby     
3917 M 01  technické a informatické služby – v hutníctve  3917 6 01  2) 
3917 M 02  technické a informatické služby – v strojárstve  3917 6 02  2) 
3917 M 03  technické a informatické služby – v elektrotechnike  3917 6 03  2) 
3917 M 04  technické a informatické služby – v chémii  3917 6 04  2) 
3917 M 05  technické a informatické služby – v textile a odevníctve  3917 6 05  2) 
3917 M 06  technické a informatické služby – v stavebníctve  3917 6 06  2) 
3917 M 07  technické a informatické služby – prevádzka a ekonomika železníc  3917 6 07  2) 
3917 M 08  technické a informatické služby – mechanizácia a doprava v poľnohospodárstve  3917 6 08  2) 
3917 M 09  technické a informatické služby – zasielateľstvo  3917 6 09  2) 
3917 M 10  technické a informatické služby – odevníctvo  3917 6 10  2) 
3917 M 11  technické a informatické služby – obuvníctvo  3917 6 11  2) 
3917 M 12  technické a informatické služby – spracúvanie dreva  3917 6 12  2) 
3917 M 13  technické a informatické služby – geológia a baníctvo  3917 6 13  2) 
3917 M 14  technické a informatické služby – zdravotnícke služby  3917 6 14  2) 
3918 M  technické lýceum  3918 6  2) 
3965 M  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  3965 6  2) 
3920 M  polytechnika  2241 6  2) 
       
42  POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA I     
4210 M  agropodnikanie     
4210 M 02  agropodnikanie – poľnohospodárske služby  4210 6 02  2) 
4210 M 04  agropodnikanie – farmárstvo  4210 6 04  2) 
4210 6 12 
4210 M 08  agropodnikanie – poľnohospodársky manažment  4210 6 08  2) 
4210 M 11  agropodnikanie – agroturistika  4210 6 11  2) 
4210 M 13  agropodnikanie – alternatívne poľnohospodárstvo  4210 6 13  2) 
4210 M 14  agropodnikanie – chovateľstvo hospodárskych zvierat  4210 6 07  2) 
4210 6 14 
4210 6 15 
4210 M 16  agropodnikanie – pestovateľstvo  4210 6 09  2) 
4210 6 16 
4210 M 17  agropodnikanie – chov koní a jazdectvo  4210 6 17  2) 
4210 M 18  agropodnikanie – kynológia  4210 6 18  2) 
4211 M  záhradníctvo     
4211 M 16  záhradníctvo – záhradná a krajinárska tvorba  4210 6 10  2) 
4211 6 16 
4211 6 27 
4211 M 17  záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo  4211 6 17  2) 
4211 M 26  záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba  4211 6 02  2) 
4211 6 26 
4215 M  rybárstvo  4215 6  2) 
4219 M  lesníctvo     
4219 M 01  lesníctvo – lesnícka prevádzka  4219 6 01  2) 
4219 M 02  lesníctvo – krajinná ekológia  4219 6 02  2) 
4227 M  vinohradníctvo a ovocinárstvo     
4227 M 01  vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka  4227 6 01  2) 
4227 M 02  vinohradníctvo a ovocinárstvo – podnikanie  4227 6 02  2) 
4227 M 03  vinohradníctvo a ovocinárstvo – agroturistika  4227 6 03  2) 
4228 M  záhradnícka výroba a služby  4211 6 01  2) 
4211 6 02 
4211 6 09 
4211 6 18 
4211 6 19 
4228 6 
4236 M  ekonomika pôdohospodárstva  4236 6  2) 
4243 M  mechanizácia pôdohospodárstva  4243 6 01  2) 
4243 6 02 
4243 6 03 
       
43  VETERINÁRSKE VEDY     
4336 M  veterinárne zdravotníctvo a hygiena     
4336 M 01  veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov hospodárskych zvierat  4330 6 04  2), 3) 
4336 6 01 
4336 M 02  veterinárne zdravotníctvo a hygiena – hygienická a laboratórna služba  4330 6 02  2), 3) 
4336 6 02 
4336 M 03  veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov cudzokrajných zvierat  4330 6 05  2), 3) 
4336 6 03 
4336 M 04  veterinárne zdravotníctvo a hygiena – drobnochov  4336 6 04  2), 3) 
4336 M 05  veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov psov  4336 6 05  2), 3) 
       
53  ZDRAVOTNÍCKE ODBORY VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKOLÁCH     
5304 M  asistent výživy  5304 6  2) 
5308 M  zdravotnícky laborant  5308 6  2) 
5310 N  zubný technik  5310 6  1) 
5311 M  farmaceutický laborant  5311 6  2) 
5312 M  očný optik  5312 6  2) 
5314 M  ortopedický technik  5314 6  2) 
5315 N  zdravotnícky záchranár  5315 6  1) 
5356 M  zdravotnícky asistent  5356 6  2) 
5358 M  zubný asistent    2) 
5370 M  masér  5370 6  2) 
5376 M  masér pre zrakovo hendikepovaných  5376 6  2) 
       
62  EKONOMICKÉ VEDY     
6292 N  hospodárska informatika  6292 6  1) 
       
63  EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I     
6308 N  verejná správa  6308 6  1) 
6314 N  cestovný ruch  6314 6  1) 
6317 M  obchodná akadémia  6317 6  2) 
6317 6 09 
6317 M 74  obchodná akadémia – bilingválne štúdium  6317 6 74  2) 
6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu  6324 6  2) 
6325 M  ekonomické lýceum  6325 6  2) 
6328 M  ekonomické a obchodné služby  6328 6 01  2) 
6329 M  obchodné a informačné služby     
6329 M 01  obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy  6329 6 01  2) 
6341 M  škola podnikania  6341 6  2) 
6317 6 09 
6352 M  obchod a podnikanie  6352 6  2) 
6354 M  služby a súkromné podnikanie     
6354 M 01  služby a súkromné podnikanie – hotelierstvo  6354 6 01  2) 
6354 M 04  služby a súkromné podnikanie – marketing  6354 6 04  2) 
6355 M  služby v cestovnom ruchu  6355 6  2) 
6362 M  kozmetička a vizážistka  6360 6  2) 
6362 6 
68  PRÁVNE VEDY     
6851 N  sociálno-právna činnosť  6851 6  1) 
       
72  PUBLICISTIKA, KNIHOVNÍCTVO A VEDECKÉ INFORMÁCIE     
7237 M  informačné systémy a služby  7237 6  2) 
       
76  UČITEĽSTVO     
7646 M  vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť  7646 6  2), 4) 
7649 M  učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo  7649 6  2), 4) 
7661 M  sociálno-výchovný pracovník  7661 6  2), 4) 
7662 M  animátor voľného času  7662 6  2), 4) 
       
82  UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I     
8221 M  dizajn     
8221 M 05  dizajn – priemyselný dizajn  8221 6 05  2), 3) 
8231 6 
8221 M 09  dizajn – fotografický dizajn  8221 6 09  2), 3) 
8221 M 11  dizajn – grafický a priestorový dizajn  8221 6 11  2), 3) 
8221 M 14  dizajn – odevný dizajn  8221 6 14  2), 3) 
8222 M  úžitková maľba  8222 6  2), 3) 
8223 M  úžitková fotografia  8223 6  2), 3) 
8233 M  výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov     
8233 M 01  výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – zlatníctvo a strieborníctvo  8233 6 01  2), 3) 
8233 M 02  výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké zámočníctvo a kováčstvo  8233 6 02  2), 3) 
8233 M 03  výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – plošné a plastické rytie kovov  8233 6 03  2), 3) 
8233 M 04  výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké odlievanie  8233 6 04  2), 3) 
8234 M  výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu  8234 6  2), 3) 
8235 M  výtvarné spracúvanie skla     
8235 M 02  výtvarné spracúvanie skla – brúsenie skla  8235 6 02  2), 3) 
8235 M 03  výtvarné spracúvanie skla – hutnícke tvarovanie skla  8235 6 03  2), 3) 
8235 M 04  výtvarné spracúvanie skla – maľovanie a leptanie skla  8235 6 04  2), 3) 
8235 M 07  výtvarné spracúvanie skla – vzorkárstvo sklenej bižutérie  8235 6 07  2), 3) 
8235 M 09  výtvarné spracúvanie skla – tvorba drobnej sklenej plastiky  8235 6 09  2), 3) 
8235 M 11  výtvarné spracúvanie skla – výroba sklenej vitráže  8235 6 11  2), 3) 
8236 M  textilné výtvarníctvo  8236 6 01  2), 3) 
8236 6 02 
8236 6 03 
8238 M  ručné výtvarné spracúvanie textílií  8238 6  2), 3) 
8240 M  tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov  8240 6  2), 3) 
8244 M  modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov  8244 6  2), 3) 
8245 M  konzervátorstvo a reštaurátorstvo     
8245 M 01  konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb  8245 6 01  2), 3) 
8264 6 03 
8245 M 02  konzervátorstvo a reštaurátorstvo – kovov  8245 6 02  2), 3) 
8245 M 05  konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba  8245 6 05  2), 3) 
8264 6 05 
8245 M 07  konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky  8245 6 07  2), 3) 
8245 M 09  konzervátorstvo a reštaurátorstvo – papier, staré tlače a knižné väzby  8264 6 01  2), 3) 
8247 M  ladenie klavírov  8247 6  2), 3) 
8248 M  kameňosochárstvo  8248 6  2), 3) 
8259 M  animovaná tvorba  8259 6  2), 3) 
8260 M  propagačné výtvarníctvo  8260 6  2), 3) 
8261 M  propagačná grafika  8261 6  2), 3) 
8267 M  štukatérstvo  8267 6  2), 3) 
8269 M  tvorba nábytku a interiéru  8249 6  2), 3) 
8269 6 
8270 M  scénická kostýmová tvorba  8270 6  2), 3) 
8273 M  scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba  8273 6  2), 3) 
8278 M  maskérska tvorba  8278 6  2), 3) 
8279 M  dizajn a tvarovanie dreva  8249 6  2), 3) 
8279 6 
8295 M  tvorba vitrážového skla a smaltu  8295 6  2), 3) 
8296 M  grafický dizajn  8296 6  2), 3) 
8297 M  fotografický dizajn  8297 6  2), 3) 
8298 M  odevný dizajn  8298 6  2), 3) 
       
92  BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY     
9210 N  bezpečnostná služba     
9210 N 01  bezpečnostná služba – základná policajná príprava  9210 6 01  1), 5) 
9210 N 02  bezpečnostná služba – poriadková polícia  9210 6 02  1), 5), 6) 
9210 N 03  bezpečnostná služba – dopravná polícia  9210 6 03  5), 6) 
9210 N 04  bezpečnostná služba – ochrana objektov  9210 6 04  5), 6) 
9210 N 05  bezpečnostná služba – hraničná a cudzinecká polícia  9210 6 05  5), 6) 
9210 N 06  bezpečnostná služba – kriminálna polícia  9210 6 06  1), 5), 6) 
9210 N 07  bezpečnostná služba – služby osobitného určenia  9210 6 07  5), 6) 
9210 N 09  bezpečnostná služba – ochrana určených osôb  9210 6 09  5), 6) 
Vysvetlivky:
1) Iba kvalifikačné pomaturitné štúdium podľa § 47 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
2) Ak sa vyučovanie organizuje formou kvalifikačného pomaturitného štúdia, v kóde študijného odboru sa písmeno „M“ nahrádza písmenom „N“.
3) Študijný odbor nemožno študovať externou formou.
4) Študijný odbor nemožno študovať dištančnou formou štúdia.
5) V študijnom odbore možno študovať len na policajných stredných odborných školách v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
6) Iba zdokonaľovacie pomaturitné štúdium podľa § 47 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.
Oddiel B
Sústava skupín študijných odborov a študijných odborov a zameraní študijných odborov na stredných odborných školách s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie
Kód  SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV  Nadväznosť podľa
doterajších právnych
predpisov
 
Najvyšší počet žiakov
na jedného majstra
odbornej výchovy/učiteľa
odbornej praxe
 
Po-
znám-
ka
 
Študijný odbor 
Študijný odbor – zameranie  1. ročník  2. až 4. ročník 
22  HUTNÍCTVO         
2262 K  hutník operátor  2262 4  12  12  1), 2) 
           
24  STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II         
2411 K  mechanik nastavovač  2411 4  12  12  1), 2) 
2412 K  mechanik číslicovo riadených strojov  2412 4  12  1), 2) 
2413 K  mechanik strojov a zariadení  2413 4  12  12  1), 2) 
2419 K  operátor ekologických zariadení  2419 4  12  12  1), 2) 
2426 K  programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení  2426 4  12  12  1), 2) 
2447 K  mechanik hasičskej techniky  2447 4  12  12  1), 2) 
           
26  ELEKTROTECHNIKA         
2679 K  mechanik – mechatronik  2679 4  12  10  1), 2), 3), 4) 
2682 K  mechanik počítačových sietí  2682 4  12  10  1), 2) 
2697 K  mechanik elektrotechnik  2697 4  12  10  1), 2) 
28  TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA         
2859 K  operátor gumárskej a plastikárskej výroby  2859 4  15  12  1), 2) 
2860 K  chemik operátor  2860 4 01  12  12  1), 2) 
2860 4 02 
2860 4 03 
2860 4 04 
2880 K  chémia a životné prostredie  2880 4  12  12  1), 2) 
2888 K  operátor farmaceutickej výroby  2888 4  12  12  1), 2) 
           
29  POTRAVINÁRSTVO         
2960 K  operátor potravinárskej výroby  2960 4  12  12  1), 2) 
           
31  TEXTIL A ODEVNÍCTVO         
3137 K  operátor odevnej výroby  3137 4 01  12  12  1), 2) 
3137 4 02 
           
32  SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI         
3243 K  operátor kožiarskej výroby  3243 4  12  10  1), 2) 
3244 K  operátor kožušníckej výroby  3244 4  12  10  1), 2) 
3247 K  technik obuvníckej výroby  3247 4  12  10  1), 2) 
           
33   SPRACÚVANIE DREVA          
3341 K  operátor drevárskej a nábytkárskej výroby  3341 4  12  12  1), 2) 
           
34  POLYGRAFIA A MÉDIÁ         
3434 K  operátor obalových materiálov  3434 4  1), 2) 
3446 K  grafik tlačových médií  3446 4  12  12  1), 2) 
3471 4 
3447 K  grafik digitálnych médií  3447 4  12  12  1), 2) 
3457 K  operátor tlače  3453 4  1), 2) 
           
36  STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA         
3656 K  operátor stavebnej výroby  3656 4  12  12  1), 2) 
3658 K  mechanik stavebnoinštalačných zariadení  3658 4  12  1), 2) 
37  DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE         
3758 K  operátor prevádzky a ekonomiky dopravy  3758 4  12  12  1), 2) 
3759 K  komerčný pracovník v doprave  3759 4  12  12  1), 2) 
3776 K  mechanik lietadiel         
3776 K 01  mechanik lietadiel – mechanika  3776 4 01  12  12  1), 2) 
3776 K 02  mechanik lietadiel – avionika  3776 4 02  12  12  1), 2) 
3778 K  technik informačných a telekomunikačných technológií  3778 4  12  12  1), 2) 
3792 K  poštový manipulant  3792 4  12  12  1), 2) 
           
45  POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II         
4553 K  podnikateľ pre rozvoj vidieka    10  10  1), 2) 
4556 K  operátor lesnej techniky  4556 4  10  10  1), 2) 
           
63  EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I          
6323 K  hotelová akadémia  6323 6  12  10  1), 2), 3), 5)  
           
64  EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II          
6405 K  pracovník marketingu  6405 4  12  12  1), 2) 
6441 N  kníhkupec  6441 4  12  12  1), 6) 
6442 K  obchodný pracovník  6442 4  12  10  1), 2) 
6444 K  čašník, servírka  6444 4  12  10  1), 2) 
6445 K  kuchár  6445 4  12  10  1), 2) 
6446 K  kozmetik  6446 4  15  10  1), 2) 
           
85  UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA II         
8503 K  umeleckoremeselné spracúvanie kovov         
8503 K 01  umeleckoremeselné spracúvanie kovov – kováčske a zámočnícke práce  8503 4 01  1), 2) 
8503 K 03  umeleckoremeselné spracúvanie kovov – rytecké práce  8503 4 03  1), 2) 
8503 K 04  umeleckoremeselné spracúvanie kovov – pasiarske práce  8503 4 04  1), 2) 
8504 K  umeleckoremeselné spracúvanie dreva         
8504 K 01  umeleckoremeselné spracúvanie dreva – stolárske práce  8504 4 01  1), 2) 
8504 K 02  umeleckoremeselné spracúvanie dreva – rezbárske práce  8504 4 02  1), 2) 
8504 K 03  umeleckoremeselné spracúvanie dreva – čalúnnické a dekoratérske práce  8504 4 03  1), 2) 
8513 K  umeleckoremeselné spracúvanie kože  8513 4  1), 2) 
Vysvetlivky:
1) V študijnom odbore štátny vzdelávací program určuje možnosť získania výučného listu.
2) Ak sa vyučovanie organizuje formou kvalifikačného pomaturitného štúdia, v kóde študijného odboru sa písmeno „K“ nahrádza písmenom „N“.
3) Študijný odbor strednej odbornej školy, ktorého štúdium trvá päť rokov.
4) V piatom ročníku desať žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.
5) V piatom ročníku osem žiakov na jedného majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej praxe.
6) Iba kvalifikačné pomaturitné štúdium podľa § 47 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.
Oddiel C
Sústava skupín študijných odborov a študijných odborov a zameraní študijných odborov na stredných odborných školách pre absolventov učebných odborov, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie
Kód  SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV  Nadväznosť podľa
doterajších právnych
predpisov
 
Študijný odbor 
Študijný odbor – zameranie 
21  BANÍCTVO, GEOLÓGIA A GEOTECHNIKA   
2153 L  baníctvo  2153 4 
     
24  STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II   
2414 L  strojárstvo   
2414 L 01  strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení  2414 4 01 
2414 L 02  strojárstvo – obrábanie materiálov  2414 4 02 
2414 L 03  strojárstvo – tvárnenie, odlievanie a úprava kovov  2414 4 03 
2414 L 04  strojárstvo – podnikanie a služby  2414 4 04 
2415 L  plynárenstvo  2415 4 
2417 L  prevádzka strojov a zariadení  2417 4 
     
26  ELEKTROTECHNIKA   
2675 L  elektrotechnika   
2675 L 01  elektrotechnika – energetika  2675 4 01 
2675 L 02  elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení  2675 4 02 
2675 L 03  elektrotechnika – elektronické zariadenia  2675 4 03 
2676 L  zariadenia oznamovacej techniky  2676 4 
     
27  TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV   
2737 L  sklársky a keramický priemysel  2737 4 
     
28  TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA   
2890 L  chemický a farmaceutický priemysel  2890 4 
     
29  POTRAVINÁRSTVO   
2952 L  výroba potravín  2952 4 
2982 L  potravinárska výroba   
2982 L 01  potravinárska výroba – mäsová a údenárska výroba  2982 4 01 
2982 4 05 
2982 L 02  potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba  2982 4 02 
2982 L 04  potravinárska výroba – mliekarenská výroba  2982 4 04 
2982 L 06  potravinárska výroba – mlynárska a cestovinárska výroba  2982 4 06 
2982 L 07  potravinárska výroba – spracovanie cukru a perníka – špeciálne techniky  2982 4 07 
2982 L 08  potravinárska výroba – výroba piva, sladu, nealkoholických nápojov a spracovanie minerálnych vôd  2982 4 08 
2982 L 09  potravinárska výroba – liehovarnícka výroba, výroba vína a nealkoholických nápojov  2982 4 09 
31  TEXTIL A ODEVNÍCTVO   
3125 L  odevníctvo  3125 4 
3139 L  textilný priemysel  3139 4 01 
3139 4 02 
3139 4 03 
     
32  SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI   
3248 L  kožiarstvo  3248 4 
     
33   SPRACÚVANIE DREVA    
3347 L  drevárska a nábytkárska výroba  3347 4 
     
34  POLYGRAFIA A MÉDIÁ   
3454 L  polygrafický priemysel  3454 4 
     
36  STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA   
3659 L  stavebníctvo  3659 4 
3660 L  vodné hospodárstvo  3660 4 
37  DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE   
3756 L  poštová prevádzka  3756 4 
3757 L  dopravná prevádzka  3757 4 01 
3757 4 05 
3757 4 06 
3757 4 08 
     
45  POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II   
4508 L  rybárstvo a životné prostredie  4508 4 
4511 L  záhradníctvo  4511 4 
4512 L  poľnohospodárstvo  4512 4 
4521 L  lesné hospodárstvo  4521 4 
4526 L  mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva  4526 4 
     
64  EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II    
6403 L  podnikanie v remeslách a službách  6403 4 
6411 L  prevádzka obchodu  6411 4 01 
6411 4 02 
6443 4 
6421 L  spoločné stravovanie  6421 4 
6423 L  starostlivosť o ruky a nohy  6423 4  
6426 L  vlasová kozmetika  6426 4 
6476 L  technicko-ekonomický pracovník  6476 4 
     
85  UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA II   
8501 L  umeleckoremeselné práce  8501 4 “.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.
Sústava skupín študijných odborov a študijných odborov a zameraní študijných odborov na stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa vyššie odborné vzdelanie
Kód  SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV  Nadväznosť podľa
doterajších právnych
predpisov  
Po-
znám-
ka
 
Študijný odbor 
Študijný odbor – zameranie 
23  STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I     
2381 Q  strojárstvo  2381 7 01   1), 2) 
2381 7 02 
2381 7 08 
2381 7 09 
       
26  ELEKTROTECHNIKA     
2675 Q  elektrotechnika  2675 7 06   1) 
2675 6 13 
2695 Q  počítačové systémy  2695 7   2) 
       
29  POTRAVINÁRSTVO     
2940 Q  potravinárstvo     
2940 Q 01  potravinárstvo – hygiena potravín  2940 7 01  1) 
37  DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE     
3764 Q  logistika a manažment v cestnej preprave  3764 7  2) 
       
39  ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY     
3919 Q  technicko-organizačné riadenie v priemyselnej výrobe  3919 7  1) 
3963 Q  požiarna ochrana  3963 7  1,) 3) 
       
42  POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA I     
4210 Q  agropodnikanie     
4210 Q 02  agropodnikanie – hygiena potravín živočíšneho pôvodu  4210 7 02  1) 
4221 Q  vidiecka turistika  4221 7  2) 
4223 Q  krajinárske úpravy a tvorba krajiny  4223 7  2) 
       
53  ZDRAVOTNÍCKE ODBORY VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKOLÁCH     
5317 Q  diplomovaný fyzioterapeut  5317 7  2) 
5325 Q  diplomovaná všeobecná sestra  5325 7  2) 
5333 Q  diplomovaný rádiologický asistent  5333 7  2) 
5335 Q  diplomovaný optometrista  5335 7  2) 
63  EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I     
6310 Q  financie  6310 7  2) 
6314 Q  cestovný ruch  6314 7  2) 
6318 Q  manažment hotelov a cestovných kancelárií  6318 7 01  2) 
6318 7 02 
6318 7 03 
6332 Q  daňové služby  6332 7  1) 
6335 Q  medzinárodné podnikanie  6335 7  2) 
       
68  PRÁVNE VEDY     
6851 Q  sociálno-právna činnosť  6851 7  2) 
       
75  PEDAGOGICKÉ VEDY     
7518 Q  špeciálna pedagogika  7518 7  1) 
       
82  UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I     
8218 Q  reštaurovanie textílií  8218 7  1) 
8235 Q  výtvarné spracúvanie skla  8235 7  2) 
8237 Q  modelárstvo a návrhárstvo odevov  8237 7  2) 
8238 Q  ručné výtvarné spracúvanie textílií  8238 7  1) 
8293 Q  grafika vizuálnych komunikácií  8293 7  1) 
Vysvetlivky:
1) Výchova a vzdelávanie sa poskytuje formou špecializačného pomaturitného štúdia.
2) Výchova a vzdelávanie sa poskytuje formou vyššieho odborného štúdia.
3) V študijnom odbore možno študovať len na stredných odborných školách požiarnej ochrany v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.
Sústava študijných odborov a zameraní študijných odborov na konzervatóriách
Kód  SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV  Nadväznosť podľa
doterajších právnych
predpisov
 
Po-
znám-
ka
 
Študijný odbor 
Študijný odbor – zameranie 
82  UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I     
8226 Q  hudobno-dramatické umenie  8226 7  1) 
8227 Q  tanec     
8227 Q 01  tanec – klasický tanec  8227 7 01  2) 
8227 Q 02  tanec – ľudový tanec  8227 7 02  2) 
8227 Q 03  tanec – moderný tanec    2) 
8228 Q  spev  8228 7  1) 
8229 Q  hudba     
8229 Q 01  hudba – skladba  8229 7 01  1) 
8229 Q 02  hudba – dirigovanie  8229 7 02  1) 
8229 Q 03  hudba – hra na klavíri  8229 7 03  1) 
8229 Q 04  hudba – hra na organe  8229 7 04  1) 
8229 Q 05  hudba – hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch  8229 7 05  1) 
8229 Q 06  hudba – hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale  8229 7 06  1) 
8229 Q 07  hudba – hra na akordeóne  8229 7 07  1) 
8229 Q 08  hudba – cirkevná hudba  8229 7 08  1) 
8229 Q 09  hudba – hra na ľudových hudobných nástrojoch  8229 7 09  1) 
Vysvetlivky:
1) V študijnom odbore možno študovať len na hudobnom a dramatickom konzervatóriu.
2) V študijnom odbore možno študovať len na tanečnom konzervatóriu.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.
Vecná pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a učebným odborom
Skupina študijných odborov a učebných odborov Vecná pôsobnosť stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie
11 Fyzikálno-matematické vedy nie je určená 
21 Baníctvo, geológia
a geotechnika
Slovenská banská komora v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov
22 Hutníctvo Republiková únia zamestnávateľov v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou
23 Strojárstvo a ostatná
kovospracúvacia výroba I
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení  Slovenskej republiky a Slovenskou živnostenskou komorou
24 Strojárstvo a ostatná
kovospracúvacia výroba II
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení  Slovenskej republiky a Slovenskou živnostenskou komorou
26 Elektrotechnika Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení  Slovenskej republiky a Republikovou úniou zamestnávateľov
27 Technická chémia silikátov Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou
28 Technická a aplikovaná
chémia
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou
29 Potravinárstvo Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov, s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a so Slovenskou živnostenskou komorou
31 Textil a odevníctvo nie je určená
32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov a Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
33 Spracúvanie dreva Republiková únia zamestnávateľov v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Slovenskou živnostenskou komorou
34 Polygrafia a médiá Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou
36 Stavebníctvo, geodézia
a kartografia
Republiková únia zamestnávateľov v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Slovenskou živnostenskou komorou a Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
37 Doprava, pošty a telekomunikácie Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Republikovou úniou zamestnávateľov
39 Špeciálne technické odbory nie je určená
42 Poľnohospodárstvo, lesné
hospodárstvo a rozvoj vidieka I
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci so Slovenskou lesníckou komorou a Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
43 Veterinárske vedy Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci so Slovenskou lesníckou komorou a Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
53 Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách Slovenská komora laborantov, asistentov a technikov, Slovenská komora fyzioterapeutov, Slovenská komora ortopedických technikov, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a Slovenská komora zubných technikov v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
62 Ekonomické vedy Republiková únia zamestnávateľov v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Slovenskou živnostenskou komorou
63 Ekonomika a organizácia,
obchod a služby I
Republiková únia zamestnávateľov v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Slovenskou živnostenskou komorou
64 Ekonomika a organizácia,
obchod a služby II
Republiková únia zamestnávateľov v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Slovenskou živnostenskou komorou
68 Právne vedy nie je určená 
72 Publicistika, knihovníctvo
a vedecké informácie
nie je určená 
75 Pedagogické vedy nie je určená 
76 Učiteľstvo nie je určená 
82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I Slovenská živnostenská komora v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení  Slovenskej republiky
85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II Slovenská živnostenská komora v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení  Slovenskej republiky
92 Bezpečnostné služby nie je určená 
Príloha č. 9 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.
Zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania
Študijné odbory a učebné odbory, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sú:
a) 5315 N zdravotnícky záchranár,
b) 5317 Q diplomovaný fyzioterapeut,
c) 5370 M masér,
d) 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium,
e) 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
f) 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium,
g) 7902 J 77 gymnázium – šport,
h) skupina študijných odborov 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I,
i) skupina študijných odborov a skupina učebných odborov 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II,
j) triedy stredných škôl s bilingválnym vyučovaním,
k) triedy športových škôl,
l) športové triedy v stredných školách.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.
Eugen Jurzyca v. r.