114/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

114
VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
z 19. marca 2012,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe označenia územia vojenského obvodu a jeho častí, nápisoch na tabuliach, vzore tabúľ a o spôsobe ich umiestnenia na území vojenského obvodu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 4 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 96/2012 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Územie vojenského obvodu, na ktoré nie je trvalý zákaz vstupu, sa označuje tabuľami s nápisom podľa vzoru č. 1 uvedeného v prílohe.
(2)
Územie vojenského obvodu, na ktoré je trvalý zákaz vstupu, sa označuje tabuľami s nápisom podľa vzoru č. 2 uvedeného v prílohe.
(3)
Časť územia vojenského obvodu, na ktorú je trvalý zákaz vstupu, sa označuje tabuľami s nápisom podľa vzoru č. 3 uvedeného v prílohe.
(4)
Na území vojenského obvodu sa umiestňujú tabule s nápisom podľa vzoru č. 4 uvedeného v prílohe.
(5)
Označenie územia vojenského obvodu alebo jeho častí podľa odsekov 2 a 3 sa dopĺňa označením piktogramom podľa vzoru č. 5 uvedeného v prílohe a pruhovým označením.
§ 2
(1)
Tabule podľa § 1 ods. 1 majú rozmery 60 cm x 40 cm. Tabule majú biely podklad, na ktorom je umiestnený nápis červenej farby.
(2)
Tabule podľa § 1 ods. 2 a 3 majú rozmery 60 cm x 40 cm. Tabule majú žltý podklad, na ktorom je umiestnený nápis červenej farby.
(3)
Tabule podľa § 1 ods. 1 a 2 sa umiestňujú na samostatnej konštrukcii na dobre viditeľnom mieste na priesečníku hranice vojenského obvodu s verejnou komunikáciou, lesnou cestou, cyklistickou trasou alebo chodníkom.
(4)
Tabule podľa § 1 ods. 3 sa umiestňujú na samostatnej konštrukcii po obvode uzavretých alebo ohradených častí vojenského obvodu, po obvode územia, na ktorom je obranná infraštruktúra,1) alebo územia, na ktorom hrozí vážne ohrozenie života alebo zdravia osôb. Tabule sa rozmiestňujú tak, aby bola vzájomná viditeľnosť dvoch susedných tabúľ, piktogramov alebo pruhového označenia podľa § 1 ods. 5.
(5)
Tabule podľa § 1 ods. 4 majú rozmery 100 cm x 150 cm. Tabule majú biely podklad, na ktorom je umiestnený text čiernej a červenej farby. V hornej časti tabule je umiestnené logo Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Tabule sa umiestňujú na dobre viditeľnom mieste, najmä na miestach, kde osoby spravidla vstupujú na územie vojenského obvodu.
(6)
Piktogram podľa § 1 ods. 5 má rozmery 30 cm x 21 cm a umiestňuje sa vo výške 130 cm nad terénom na kmeni hraničného stromu alebo na samostatnej konštrukcii.
(7)
Pruhové označenie podľa § 1 ods. 5 sa umiestňuje na hraničných stromoch alebo na hraničných stĺpikoch a vykoná sa dvoma pruhmi žltozelenej farby širokými 5 cm oddelenými medzerou širokou 5 cm. Horný pruh sa umiestňuje vo výške 130 cm nad terénom na kmeni hraničného stromu alebo 10 cm pod vrcholom hraničného stĺpika.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2012.
Iveta Radičová v. r.
Príloha k vyhláške č. 114/2012 Z. z.
Vzory tabúľ označujúcich územie vojenského obvodu
Vzor č. 1
Vzor č. 2
Vzor č. 3
Vzor č. 4
Vzor č. 5
1)
§ 26 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z. z.