115/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.03.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

115
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. decembra 2011 bol v Bratislave podpísaný Dodatok č. 1 k Dohode medzi Slovenskou republikou a Organizáciou Spojených národov o Centrálnom úrade projektu Transeurópskych železníc (oznámenie č. 454/2009 Z. z.).
S podpisom dodatku vyslovila súhlas vláda Slovenskej republiky uznesením č. 678 z 2. novembra 2011.
S predbežným vykonávaním dodatku vyslovil súhlas prezident Slovenskej republiky 25. novembra 2011.
V súlade s článkom 3 je dodatok predbežne vykonávaný odo dňa jeho podpisu, t. j. od 21. decembra 2011.
Do textu dodatku možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.