116/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.03.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

116
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. februára 2012 bol v Bratislave podpísaný Dodatok k Dohode medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ruskej federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania zo 7. novembra 2006 (oznámenie č. 636/2006 Z. z.).
Dodatok nadobudne platnosť 16. apríla 2012 v súlade s článkom 2.
Do textu dodatku možno nahliadnuť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.