125/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

125
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 28. marca 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 227/2010 Z. z.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 82 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 227/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V úvodnej vete sa za slovo „pôdohospodárstva“ vkladajú slová „a rozvoja vidieka“ a za slovo „republiky“ slová „(ďalej len „ministerstvo“)“.
2.
V § 2 ods. 2 sa slová „vo voľných revíroch, ako aj vo zvernicových chovoch“ nahrádzajú slovami „revírov alebo je určená aj na chov zveri na účel jej lovu vo zvernici“.
3.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Zver ulovená v uznanej zvernici sa započítava do plnenia plánu chovu a lovu pre príslušný poľovný revír okrem lovu zveri v generačnej zvernici, pre ktorý sa predkladá samostatný plán chovu a lovu raticovej zveri vo zvernici.“.
4.
§ 4 znie:
㤠4
Začlenenie poľovných revírov do poľovných oblastí a poľovných lokalít vrátane ich hraníc je uvedené na webovom sídle ministerstva.“.
5.
V § 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „tabuľkách č. 1 a 2“.
6.
V § 9 ods. 2 sa slová „tabuľke č. 2“ nahrádzajú slovami „tabuľke č. 3 a v prílohe č. 6“.
7.
§ 12 znie:
㤠12
(1)
Pri meraní, vážení a vizuálnom posudzovaní znakov poľovníckej trofeje postupuje hodnotiteľská komisia podľa kritérií chovnosti a podľa bodovacích tabuliek Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri.
(2)
Pri hodnotení kvality chovu zveri hodnotiteľská komisia porovnáva podiel
a)
lovu samčej zveri v každej vekovej triede,
b)
nesprávneho lovu samčej zveri.
(3)
Hodnotenie kvality chovu jednotlivých druhov zveri v poľovnom revíri sa označuje stupňom uspokojivá alebo neuspokojivá, pričom záverečné hodnotenie za
a)
jednotlivý druh sa určí podľa najhoršie hodnoteného kritéria,
b)
poľovný revír sa vypočíta ako aritmetický priemer hodnotení zveri podľa odseku 2,
c)
chovateľský celok a poľovnú oblasť sa spracuje ako samostatné hodnotenie podľa sumárnych údajov všetkých poľovných revírov tvoriacich chovateľský celok alebo poľovnú oblasť.“.
8.
V § 14 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
zobrazujúce spodný pohľad na chrup hornej čeľuste, horný a bočný pohľad na chrup dolnej čeľuste,“.
9.
V § 14 ods. 2 sa slová „§ 19“ nahrádzajú slovami „§ 23“.
10.
V § 17 ods. 4 sa vypúšťa čiarka a slová „ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 9“.
11.
V § 18 písm. k) sa vypúšťajú slová „obvodnej komisie alebo“.
12.
V § 22 ods. 2 v uvádzacej vete sa za slovo „dokumentácie“ vkladajú slová „obvodnému lesnému úradu“.
13.
V § 22 ods. 2 písmená b) a c) znejú:
„b)
plán chovu a lovu raticovej zveri a plán spoločných poľovačiek do 31. marca,
c)
plán chovu a lovu malej zveri a plán spoločných poľovačiek do 31. augusta,“.
14.
V § 22 ods. 2 písm. d) sa slová „10. apríla“ nahrádzajú slovami „31. marca“.
15.
V § 22 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
zistený stav zveri podľa § 36 do 1. apríla,“.
16.
V § 22 ods. 2 písm. g) sa slová „10. februára“ nahrádzajú slovami „5. marca“.
17.
V § 22 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a dokumentácie“.
18.
V § 22 ods. 3 písm. b) sa slová „15. septembra“ nahrádzajú slovami „30. septembra“.
19.
V § 22 ods. 3 písm. d) sa slová „30. septembra“ nahrádzajú slovami „15. októbra“.
20.
V § 22 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).
21.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Štatistický výkaz o revíri a stavoch zveri sa predkladá Národnému lesníckemu centru do 15. marca.“.
22.
V § 24 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa prílohy č. 13a“.
23.
V § 25 ods. 4, § 26 ods. 3, § 27 ods. 3, § 28 ods. 3 a § 30 ods. 2 sa slová „dospelej zveri v čase lovu“ nahrádzajú slovom „zveri“.
24.
V § 25 odsek 5 znie:
„(5)
Prevod prírastku jelenej zveri z predchádzajúceho roku sa v pláne chovu a lovu vykonáva takto:
a)
z počtu jelenčiat zistených k 31. marcu sa presunie 50 % do I. vekovej triedy jeleňov a 50 % do kategórie jeleníc,
b)
50 % jeleňov I. vekovej triedy bez presunutého počtu jelenčiat sa presunie do II. vekovej triedy, z II. vekovej triedy sa presunie 25 % do III. vekovej triedy a z III. vekovej triedy sa presunie 25 % do IV. vekovej triedy,
c)
do triedy jelenčiat sa pripočíta očakávaný prírastok.“.
25.
V § 26 odsek 2 znie:
„(2)
Prevod prírastku srnčej zveri z predchádzajúceho roku sa vykonáva takto:
a)
z počtu srnčiat zistených k 31. marcu sa presunie 50 % do I. vekovej triedy srncov a 50 % do kategórie sŕn,
b)
I. veková trieda srncov bez presunutého prírastku sa presunie do II. vekovej triedy, z II. vekovej triedy sa presunie 25 % do III. vekovej triedy,
c)
do triedy srnčiat sa pripočíta očakávaný prírastok.“.
26.
V § 27 odsek 2 znie:
„(2)
Prevod prírastku danielej zveri z predchádzajúceho roku sa vykonáva takto:
a)
z počtu danielčat zistených k 31. marcu sa presunie 50 % do I. vekovej triedy danielov a 50 % do kategórie danielic,
b)
50 % I. vekovej triedy danielov bez presunutého prírastku sa presunie do II. vekovej triedy, z II. vekovej triedy sa presunie 25 % do III. vekovej triedy,
c)
do triedy danielčat sa pripočíta očakávaný prírastok.“.
27.
V § 28 odsek 2 znie:
„(2)
Prevod prírastku muflónej zveri z predchádzajúceho roku sa vykonáva takto:
a)
z počtu muflónčat zistených k 31. marcu sa presunie 50 % do I. vekovej triedy muflónov a 50 % do kategórie muflónic,
b)
50 % I. vekovej triedy muflónov bez presunutého prírastku sa presunie do II. vekovej triedy, z II. vekovej triedy sa presunie 33 % do III. vekovej triedy,
c)
do triedy muflónčat sa pripočíta očakávaný prírastok.“.
28.
V § 29 ods. 2 sa slová „1,1 – 1,4“ nahrádzajú slovami „0,9 – 1,5“ a slová „110 – 140“ slovami „90 – 150“.
29.
V § 29 ods. 3 v tretej vete sa vypúšťajú slová „t. j. 100 – 140 % prírastku z celého kmeňového stavu“.
30.
V § 29 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.
31.
V § 30 ods. 1 tretej vete sa slovo „kamzíkov“ nahrádza slovami „kamzičej zveri“.
32.
Nadpis § 31 znie „Kulminácia trofeje“.
33.
V § 37 sa odsek 2 vypúšťa.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
34.
V § 37 ods. 2 sa pripája veta „V poľovných oblastiach s chovom jelenej zveri sa vnadiská zriaďujú len v čase od 16. júla do 31. decembra.“.
35.
V § 39 ods. 1 sa slová „je aj“ nahrádzajú slovami „môže byť aj“.
36.
V § 40 ods. 2 sa vypúšťajú slová „vzor prihlášky je uvedený v prílohe č. 18“.
37.
V § 41 ods. 2 sa za slovo „trvá“ vkladá slovo „najmenej“.
38.
V § 41 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.
39.
V § 43 ods. 6 sa vypúšťajú slová „ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 21“.
40.
V § 44 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 22“.
41.
V § 46 ods. 6 sa vypúšťajú slová „ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 23“.
42.
V § 48 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.
43.
V § 50 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 26“.
44.
V § 51 ods. 7 sa vypúšťajú slová „(príloha č. 27)“.
45.
V § 52 ods. 3 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Vzor žiadosti zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle.“.
46.
V § 64 ods. 2 sa slovo „uchádzača“ nahrádza slovom „žiadateľa“.
47.
V § 71 ods. 1 písm. a) treťom bode sa slová „od 1. októbra do 15. apríla“ nahrádzajú slovom „celoročne“.
48.
V § 71 ods. 1 písm. a) piatom bode sa slová „1. septembra“ nahrádzajú slovami „16. augusta“.
49.
V § 71 ods. 1 písm. a) šiestom bode sa slová „od 1. októbra do 31. januára“ nahrádzajú slovami „od 1. novembra do 15. januára“.
50.
V § 71 ods. 1 písm. b) treťom bode sa slovo „január“ nahrádza slovom „januára“ a číslovka „28.“ sa nahrádza slovom „konca“.
51.
V § 71 ods. 1 písm. b) deviatom bode sa slová „16. januára“ nahrádzajú slovami „15. januára“.
52.
V § 71 ods. 1 písm. b) desiatom bode sa slovo „októbra“ nahrádza slovom „septembra“.
53.
V § 71 ods. 1 písm. b) jedenástom bode sa slovo „poľná“ nahrádza slovom „siatinná“ a číslovka „31.“ sa nahrádza číslovkou „20.“.
54.
V § 71 ods. 1 písm. b) pätnásty až osemnásty bod znie:
„15. havran čierny v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára a v ostatných poľovných revíroch od 1. augusta do 20. januára,
16. sojka škriekavá v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára a v ostatných poľovných revíroch od 20. septembra do konca februára,
17. straka čiernozobá v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára a v ostatných poľovných revíroch od 10. septembra do konca februára,
18. vrana túlavá v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára a v ostatných poľovných revíroch od 1. augusta do 10. februára,“.
55.
V § 72 ods. 1 sa vypúšťajú slová „sojku škriekavú, havrana čierneho, čajku smejivú, straku čiernozobú a vranu túlavú“ a na konci sa pripájajú slová „a tchora tmavého“.
56.
V § 72 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
57.
V § 72 ods. 2 sa vypúšťajú slová „sojku škriekavú“, „straku čiernozobú a vranu túlavú“ a na konci sa pripájajú slová „a tchora tmavého“.
58.
V § 75 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ak sa tieto psy používajú pri užívaní poľovného revíru, ktorú predkladá každoročne spolu s plánmi poľovníckeho hospodárenia obvodnému lesnému úradu a obvodnej komore“.
59.
V § 75 sa odsek 2 vypúšťa. Zároveň sa zrušuje označenie odseku 1.
60.
V § 76 ods. 1 sa slová „krajského a obvodného lesného úradu“ nahrádzajú slovami „kraja a okresu“.
61.
V § 76 odsek 7 sa vypúšťa.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.
62.
V § 77 v nadpise sa za slovo „pôvode“ vkladá slovo „ulovenej“.
63.
Za § 78 sa vkladá § 78a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠78a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2012
Tlačivá príloh, ktoré boli zmenené touto vyhláškou, možno používať najdlhšie do 31. decembra 2012.“.
64.
Prílohy č. 1, 7, 9, 18, 20 až 24, 26 a 27 sa vypúšťajú.
65.
V prílohe č. 2 časti Prílohy štatútu treťom bode sa za slovo „raticovej“ vkladajú slová „a malej“.
66.
V prílohe č. 2 časti Chovateľský celok sa vypúšťa šiesty bod.
67.
V prílohe č. 3 v celom texte sa slová „č. 8“ nahrádzajú slovami „č. 4“.
68.
V prílohe č. 3 treťom bode sa slová „č. 5“ nahrádzajú slovami „č. 4“.
69.
V prílohe č. 3 siedmom bode v písmenách a) až c) sa slová „v bode 4“ nahrádzajú slovami „v bode 6“.
70.
V prílohe č. 3 Osobitné ustanovenia pre jednotlivé poľovné oblasti Jelenie poľovné oblasti prvom bode sa za druhú vetu vkladajú tieto vety: „V tomto prípade sa však normované kmeňové stavy srnčej zveri uvedené v prílohe č. 4 tabuľke č. 1 môžu znížiť o 30 – 80 %. Percento zníženia závisí od kvality životných podmienok pre srnčiu zver v príslušnom regióne, od jej súčasnej početnosti, od početnosti ďalších druhov prežúvavej zveri a tlaku predátorov.“.
71.
V prílohe č. 3 sa nadpis „Diviačia zver“ nahrádza nadpisom „Iné ustanovenia“.
72.
V prílohe č. 3 Iné ustanovenia prvom bode sa nahrádzajú vety „Chov diviačej zveri v bažantniciach je zakázaný. V poľovných oblastiach s chovom malej zveri nie je žiaduci.“ vetou „Chov diviačej zveri v bažantniciach a v poľovných oblastiach s chovom malej zveri okrem zverníc určených na chov diviačej zveri je zakázaný.“.
73.
V prílohe č. 3 Iné ustanovenia druhom bode sa vypúšťa prvá veta.
74.
V prílohe č. 3 sa nadpis „Zatriedenie lesných typov do kvalitatívnych tried“ nahrádza nadpisom „Zatriedenie skupín lesných typov do kvalitatívnych tried“.
75.
Príloha č. 4 znie:
„Príloha č. 4 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
NORMOVANÉ KMEŇOVÉ STAVY A KOEFICIENT PRÍRASTKU
Normované kmeňové stavy na 1 000 ha lesnej poľovnej plochy
Tabuľka č. 1
Kvalitatívna trieda Druh zveri
jelenia danielia muflónia srnčia diviačia
I. 21 – 27 32 – 39 43 – 53 65 – 80 16 – 20
II. 16 – 20 24 – 31 32 – 42 48 – 64 11 – 15
III. 11 – 15 16 – 23 21 – 31 31 – 47 7 – 10
IV. do 10 do 15 do 20 do 30 do 6
Koeficienty očakávaného prírastku raticovej zveri
Tabuľka č. 2
Druh zveri Koeficienty očakávaného prírastku
jelenia 0,6 – 0,9
danielia 0,7 – 1
muflónia 0,8 – 1,3
srnčia 0,8 – 1,3
diviačia 0,9 – 1,5
1. Prírastok prežúvavej raticovej zveri sa vypočíta z počtu samičej zveri (dospelej, bez vlaňajších mláďat) v jarnom kmeňovom stave.
2. Prírastok diviačej zveri sa vypočíta z celého jarného kmeňového stavu (vrátane vlaňajších, ale ešte bez tohtoročných diviačat).
3. Pri určovaní koeficientu očakávaného prírastku v rámci rozpätia sa prihliada na:
a) kvalitatívnu triedu poľovného revíru,
b) prirodzenú mortalitu najmä v dôsledku predačného tlaku predátorov, pravidelných záplav atď. (pri silnom predačnom tlaku sa koeficient očakávaného prírastku znižuje na spodnú hranicu rozpätia),
c) antropogénnu mortalitu (pozemné komunikácie, mechanizácia a chemizácia poľnohospodárstva, ilegálne odstrely atď.),
d) pomer pohlavia v populácii pri prevahe samíc u diviačej zveri sa zvyšuje.
Prepočítavacie koeficienty jednotlivých druhov prežúvavej raticovej zveri
Tabuľka č. 3
Druh zveri jelenia danielia muflónia srnčia
jelenia   1,5 2 3
danielia 0,7   1,3 2
muflónia 0,5 0,7   1,5
srnčia 0,3 0,5 0,7 .““.
76.
V prílohe č. 5 v tabuľke č. 1 sa slová „Optimálna výmera“ nahrádzajú slovami „Minimálna výmera“.
77.
V prílohe č. 5 prvom odseku pod tabuľkou č. 1 sa slovo „II.“ nahrádza slovom „I.“.
78.
V prílohe č. 5 piatom odseku pod tabuľkou č. 1 sa dopĺňa táto veta: „Určenie normovaných kmeňových stavov zveri vo zvernici podľa tabuľky č. 2 pre diviačiu zver sa použije len v prípade diviačích zverníc. V ostatných zverniciach sa použije na určenie normovaných kmeňových stavov diviačej zveri výmera oplotenej plochy na 1 ks plánovanej zveri od 17,6 ha do 20 ha.“.
79.
V prílohe č. 5 tabuľka č. 2 znie:
„Tabuľka č. 2
Kvalitatívna
trieda
Výmera oplotenej plochy na 1 ks plánovanej zveri v ha
jeleň daniel muflón pasrnec, jeleň sika diviak
I. do 10 do 7,5 do 5 do 7,5 do 10
II. 10,1 – 13,5   7,6 – 10,5 5,1 – 7,5 7,6 – 10,5 10,1 – 15
III. 13,6 – 17,5 10,6 – 13,5 7,6 – 10 10,6 – 13,5 15,1 – 17,5
IV. 17,6 – 22,5 13,6 – 17,5 10,1 – 12,5 13,6 – 17,5 17,6 – 20
Koeficient
prírastku
0,7 – 0,9 0,7 – 1 0,8 – 1,0 0,5 – 0,8 0,9 – 1,5“.
80.
V prílohe č. 5 druhom bode sa nad tabuľku umiestňujú slová „Tabuľka č. 3“.
81.
V prílohe č. 5 treťom bode sa slovo „deväť“ nahrádza slovom „desať“.
82.
V prílohe č. 5 sa za časť „Bažantia zver“ pripája táto časť:
„Jarabičia zver
Pre jarabičiu zver sa do kvalitatívnej triedy zaraďuje celá plocha poľovného revíru tvorená poľovnými pozemkami. Pomer pohlavia v normovanom kmeňovom stave zveri je spravidla 1:1.
Pri výpočte očakávaného prírastku zveri sa koeficientom očakávaného prírastku, ktorý zodpovedá príslušnej kvalitatívnej triede poľovného revíru, vynásobí celý skutočný jarný kmeňový stav zveri, to znamená, zver samčia a zver samičia spolu.“.
83.
V prílohe č. 5 Ostatné druhy prvá veta znie:
„V poľovných oblastiach s chovom malej zveri možno určiť normovaný kmeňový stav jelenej zveri len v tých lesných komplexoch a trstinách, ktoré majú súvislú výmeru najmenej 500 ha, pričom môžu zasahovať do viacerých poľovných revírov.“.
84.
V prílohe č. 6 štvrtom odseku sa za slovo „straty“ vkladajú slová „podľa § 32 až 34“ a vypúšťajú sa slová „ktorá predstavuje pri zajacoch 10 – 20 %, pri bažantoch 15 – 30 % a pri jarabiciach až 50 %“ a posledná veta.
85. Prílohy č. 11 a 12 znejú:
„Príloha č. 11 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
ROČNÝ PLÁN chovu a lovu malej zveri na poľovnícku sezónu 2......./2.......
ROČNÝ PLÁN chovu a lovu malej zveri na poľovnícku sezónu
Príloha č. 12 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
ROČNÝ PLÁN starostlivosti o zver na poľovnícku sezónu 2.../2...
86.
V prílohe č. 13 nadpis znie: „Plán spoločných poľovačiek na poľovnícku sezónu 2.../2...“.
87.
Za prílohu č. 13 sa vkladá príloha č. 13a, ktorá znie:
„Príloha č. 13a k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
ÚROVEŇ KVALITY POĽOVNÍCKEHO HOSPODÁRENIA
88. Príloha č. 14 znie:
„Príloha č. 14 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
PREHĽAD STAVU ZVERI
k 31. marcu ................................
89.
V prílohách č. 25 a 28 až 33 sa vypúšťajú slová „Rodné číslo“.
90.
V prílohách č. 29 a 31 sa vypúšťa riadok 8. „Pri skúške obstálo spolu“.
91.
V prílohe č. 35 prvom bode sa vypúšťajú slová „na lov a dohľadávanie jednotlivých druhov zveri“.
92.
V prílohe č. 35 prvom bode písm. a) sa vypúšťajú slová „(zajac, bažant)“.
93.
V prílohe č. 35 prvom bode písm. a) bode 1 sa vypúšťa čiarka a slová „lesné (LS)“.
94.
V prílohe č. 35 prvom bode písm. b) sa slová „malej zveri (divá kačica)“ nahrádzajú slovami „kačíc a husí“.
95.
V prílohe č. 35 sa v tabuľke riadok poradové číslo
„8 Deutscher Wachtelhund (nemecký prepeličiar) SVMP, JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD“
nahrádza riadkom poradové číslo
„8 Deutscher Wachtelhund (nemecký prepeličiar) SVMP, JSMP, VSMP, FSMP, LSMP, VP, FD, SD“.
96.
V prílohe č. 35 tabuľke sa slovo „SD*“ nahrádza slovom „SD“, v poznámke pod tabuľkou sa vypúšťajú slová „SD* = na SD sa môžu zúčastniť iba jedince s výškou do 50 cm (v zmysle štandardov výška takto označených plemien presahuje aj nad 50 cm)“.
97.
Príloha č. 35 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. Poľovnú upotrebiteľnosť na durenie diviačej zveri môžu získať duriče, teriéry, jazvečíky a sliediče, ktoré úspešne absolvovali skúšky duričov (SD).“.
98.
Príloha č. 37 znie:
„Príloha č. 37 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.
VZOR
LÍSTOK O PÔVODE ULOVENEJ ZVERI
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2012.
Zsolt Simon v. r.