126/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.04.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

126
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. februára 2012 v Kodani a 8. marca 2012 v Bratislave bola podpísaná Dvojročná dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu na roky 2012 – 2013.
Dohoda nadobudla platnosť 8. marca 2012.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.