13/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

13
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 13. januára 2012,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúškach poľovníkov o hygiene a ochrane zdravia osôb, o vedení evidencie a o požadovaných hláseniach
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o skúškach poľovníkov o hygiene a ochrane zdravia osôb na získanie špecifických odborných vedomostí zameraných na prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri1) (ďalej len „zver“) na mieste po ulovení, o vedení evidencie a o požadovaných hláseniach.
§ 2
Vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania na získanie špecifických odborných vedomostí zameraných na prvotné vyšetrenie zveri na mieste po ulovení (ďalej len „školenie“) podľa osobitného predpisu2) sa môže zúčastniť osoba s platným poľovným lístkom,3) ktorá získala najmenej stredoškolské vzdelanie.
§ 3
(1)
Na získanie špecifických odborných vedomostí zameraných na prvotné vyšetrenie zveri na mieste po ulovení je potrebné absolvovať
a)
školenie,
b)
skúšku.
(2)
Školenie podľa odseku 1 organizuje Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „organizátor“).
(3)
Školenie pozostáva z teoretickej časti v rozsahu 15 vyučovacích hodín a praktického cvičenia v rozsahu jednej vyučovacej hodiny.
(4)
Školenie pozostáva najmenej z tematických okruhov uvedených v osobitnom predpise4) a preškolenia podozrenia na zdravotnú škodlivosť ulovenej zveri a vybraných chorôb zveri.
(5)
Osoby, ktoré spĺňajú požiadavky na výkon odborných veterinárnych činností podľa § 10 zákona, absolvujú skrátenú formu školenia v rozsahu šiestich vyučovacích hodín so zameraním na legislatívu a povinnosti. Na tieto osoby sa nevzťahuje požiadavka vykonania skúšky.
(6)
Prvotné vyšetrenie zveri na mieste po ulovení môže vykonať len vyškolená osoba; fyzická osoba podľa § 2, ktorá absolvovala školenie a úspešne vykonala skúšku podľa odseku 1, alebo osoba, ktorá absolvovala školenie podľa odseku 5.
(7)
Dokladom o absolvovaní školenia je Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
§ 4
(1)
Účastník školenia podá organizátorovi pred vykonaním skúšky písomnú prihlášku na vykonanie skúšky podľa zvoleného termínu.
(2)
Účastník školenia môže vykonať záverečnú skúšku najneskôr do 15 dní po ukončení školenia.
(3)
Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou a pozostáva z písomnej a praktickej časti.
(4)
Ak sa účastník školenia zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť skúšky v určenom termíne, môže vykonať skúšku v náhradnom termíne určenom organizátorom, najneskôr však do 60 dní odo dňa ukončenia školenia.
(5)
Predpokladom na úspešné vykonanie písomnej časti skúšky je dosiahnutie najmenej 70 % správnych odpovedí písomného testu. Ak účastník skúšky v písomnom teste dosiahne menej ako 70 % správnych odpovedí, praktickú časť skúšky v danom termíne nevykonáva. O tejto skutočnosti oboznámi účastníka predseda komisie ústne.
(6)
Účastníkovi školenia, ktorý neúspešne vykonal skúšku, organizátor povolí na jeho žiadosť vykonať opravnú skúšku. Vykonať opravnú skúšku možno len raz. Opravná skúška sa uskutoční najneskôr do 30 dní odo dňa neúspešného vykonania skúšky.
§ 5
(1)
Skúšobnú komisiu vymenúva ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky.
(2)
Skúšobná komisia je trojčlenná. Najmenej dvaja členovia komisie majú spôsobilosť na výkon odborných veterinárnych činností podľa § 10 zákona.
(3)
Štatút skúšobnej komisie schvaľuje ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky.
§ 6
(1)
Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.
(2)
O výsledku skúšky komisia vyhotoví Zápisnicu o výsledku skúšky na získanie špecifických odborných vedomostí zameraných na prvotné vyšetrenie zveri na mieste po ulovení. Vzor zápisnice o výsledku skúšky je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Skúšky uskutočňuje organizátor. Vzor Osvedčenia o záverečnej skúške na získanie špecifických odborných vedomostí zameraných na prvotné vyšetrenie zveri na mieste po ulovení je uvedený v prílohe č. 3.
(4)
Organizátor uchováva prihlášku na vykonanie skúšky, prezenčnú listinu zo školenia a skúšky, testy a zápisnicu zo skúšok počas piatich rokov.
(5)
Organizátor vydá certifikát o spôsobilosti na prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste osobe, ktorá úspešne vykonala skúšku alebo predložila doklad o splnení podmienok na výkon odborných veterinárnych činností podľa § 10 zákona a doklad o absolvovaní školenia. Vzor certifikátu je uvedený v prílohe č. 4.
(6)
Platnosť certifikátu je 5 rokov.
(7)
Centrálnu evidenciu vydaných certifikátov vedie a uverejňuje organizátor na svojom webovom sídle.
§ 7
(1)
Vyškolená osoba vedie evidenciu o vyšetrení ulovenej zveri za poľovnícku sezónu a túto predkladá každoročne najneskôr do 31. marca regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a zabezpečuje jej uchovávanie následne počas jedného roka. Vzor evidencie o vyšetrení ulovenej zveri za poľovnícku sezónu je uvedený v prílohe č. 5.
(2)
Vyškolená osoba si uchováva výsledok vyšetrenia zveri a kópiu vyhlásenia, že sa pri vyšetrení zveri nezistili žiadne abnormálne príznaky a nie je žiadne podozrenie na kontamináciu životného prostredia, počas jedného roka.
(3)
Ak je výsledok vyšetrenia pozitívny alebo sa vyskytli pri vyšetrení zveri abnormálne príznaky, vyškolená osoba podľa § 37 ods. 2 písm. a) prvého bodu zákona nahlási toto zistenie orgánu veterinárnej správy.
(4)
Nepredloženie evidencie podľa odseku 1 a nedodržanie ustanovení osobitných predpisov5) vyškolenou osobou znamená vyčiarknutie z evidencie vydaných certifikátov.
§ 8
Osvedčenia o spôsobilosti na prvotné vyšetrenie zveri na mieste po ulovení vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za certifikáty vydané podľa tejto vyhlášky a zostávajú v platnosti na dobu v nich určenú.
§ 9
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2012.
Zsolt Simon v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 13/2012 Z. z.
OSVEDČENIEo absolvovaní vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
Príloha č. 2 k vyhláške č. 13/2012 Z. z.
Zápisnica o výsledku skúšky na získanie špecifických odborných vedomostí zameraných na prvotné vyšetrenie zveri na mieste po ulovení
Príloha č. 3 k vyhláške č. 13/2012 Z. z.
OSVEDČENIEo absolvovaní záverečnej skúšky na získanie špecifických vedomostí zameraných na prvotné vyšetrenie zveri na mieste po ulovení
Príloha č. 4 k vyhláške č. 13/2012 Z. z.
CERTIFIKÁTo spôsobilosti na prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste podľa § 6 ods. 2 písm. ao) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Príloha č. 5 k vyhláške č. 13/2012 Z. z.
Vzor
Evidencia o vyšetrení ulovenej zveri za poľovnícku sezónu .......................................
Meno osoby, ktorá vykonala prehliadku: ...................................................................
Registračné číslo: .....................................
Dátum
prehliadky
Poľovný
revír
Druh
zveri
Číslo značky ulovenej zveri Výsledok prehliadky Miesto určenia
Súkromná domáca spotreba Uvedenie
na trh
             
             
             
             
             
             
Dátum: ....................................
Podpis .....................................
1)
Príloha I bod 1.5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.
2)
Príloha III oddiel IV kapitola I nariadenia (ES) č. 853/2004 v platnom znení.
3)
§ 51 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Príloha III oddiel IV štvrtý bod nariadenia (ES) č. 853/2004 v platnom znení.
5)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam.