131/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.04.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

131
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. mája 2011 bola v Levoči podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Ukrajiny o spolupráci vo vojenskej oblasti.
Dohoda nadobudla platnosť 12. mája 2011 v súlade s článkom 10 ods. 2.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončila platnosť Dohody medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Ukrajiny o spolupráci vo vojenskej oblasti podpísanej 28. októbra 1993 v Kyjeve.